ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  นปร.13 ฝึกงานภูมิภาค

  ซี.121 ก.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 กำลังอยู่ในช่วงของการไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค

  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาครูฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนาข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ได้จัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ไปปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ดังนี้

  1.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นครูฝึกสอนงานให้นายนิติ พงศ์สุขเสถียร 2.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว 3.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล 4.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์ 5.นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นายศิธธ์ วงศ์อาษา

  6.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวสุวรินทร์ สิงห์จันทร์ 7.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 8.นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาววีรยา สิทธิ์สุกใส 9.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวปิยกมล พิงคะสัน 10.นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นครูฝึกสอนงานให้นายภูวิชญ์ นันทสุรศักดิ์

  11.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวพชรรัตน์ เกษมชัยนนท์ 12.นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวอภิชชญา โตวิวิชญ์ 13.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวชนาพร ชูสกุล 14.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวศิรสุภา สุวรรณพานิช 15.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวเกตน์ ถิ่นธานี

  16.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวฉัตรสุมาลย์ มงคลศิริ 17.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาววิสาขะ ชุนหกรณ์ 18.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวอัชฌา เย็นบุตร 19.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวธนพร ว่องวาณิช 20.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวณัชชา ทับทิมทอง

  21.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครูฝึกสอนงานให้นายภูบดินทร์ เจียรสิงหกุล 22.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นครูฝึกสอนงานให้นายวิจิร์ ผสมทรัพย์ 23.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวณัฐณิชา ตันสกุล 24.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ 25.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาววุฒิณี ทองแก้ว

  26.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวพันธณีย์ โอฬากุล 27.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นายพลอย กลางเมือง 28.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นครูฝึกสอนงานให้นายปาณัท สุภาสัย 29.นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาววิมลรัตน์ พรหมรักษ์ 30.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นครูฝึกสอนงานให้นายชานน หนุนภักดี

  ช่วงต่อไปมีทั้งการไปเรียนรู้งานในกระทรวงต่างๆและสถานทูตไทยในต่างประเทศ.


  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่นปร.รุ่นที่ 13สำนักงาน ก.พ.ร.ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคซี.12มุมข้าราชการราชการ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้