ข่าว
100 year

พส.อัปศักยภาพอาสาสมัครสู่ “Smart อพม.”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 มิ.ย. 2562 08:49 น.
SHARE

ติวเข้มมาตรฐานสร้างความมั่นใจผู้รับบริการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคประชาชนระดับพื้นที่ที่ช่วยขับเคลื่อนงาน พม.ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเชิงรุก มีบทบาททั้งการสำรวจข้อมูล รายงานสถานการณ์ ปัญหาสังคม ตลอดจนคุ้มครองดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึงประสานส่งต่อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บทบาท อพม.เป็นไปตามระเบียบ พม.ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557 ภายใต้แนวคิด “ชี้เป้า เฝ้าระวัง สร้างกลุ่มเดิม เสริมกลุ่มใหญ่ ร่วมจัดทำแผนชุมชน” โดยมีกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พส.เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม.ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน อพม.มีอยู่ทั่วประเทศ 133,253 คน ในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับ พส.แล้ว 97,175 คน

นอกจากนี้ยังจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน อพม.ไปแล้ว 313 แห่ง ทั้งนี้ พส.ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม.ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อขับเคลื่อนงาน อพม.ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์คือ 1.การส่งเสริมบทบาท อพม.ในการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม 2.ยกระดับองค์กร อพม.เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม 3.การสื่อสารสาธารณะและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ อพม. และ4.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน อพม.

อธิบดี พส. กล่าวด้วยว่า พส.มีเป้าหมายส่งเสริมให้ อพม.มีความรอบรู้และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาสังคม จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพอพม.ให้เป็น Smart อพม.4.0 โดยขณะนี้คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน อพม.มีองค์ประกอบ 3 ด้านและเกณฑ์การประเมิน 20 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านคุณสมบัติ 5 เกณฑ์ ด้านจริยธรรม 5 เกณฑ์ และด้านความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน 10 เกณฑ์ หลังจากนี้จะมีการเดินสายจัดอบรมมาตรฐานและประเมิน อพม. เป็นการยืนยันให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจถึงการดูแลของ อพม.ที่ได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล อพม.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พส.ยังให้ความสำคัญกับเสริมกำลังใจด้านค่าตอบแทนให้กับ อพม.ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นภา เศรษฐกรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสำรวจข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคมยกระดับองค์กรเกณฑ์การประเมินการศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้