ชวนทำความดี..ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

ข่าว

ชวนทำความดี..ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 มิ.ย. 2562 05:01 น.

บันทึก

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ ไม่เพียงสร้างความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวไทย แต่ด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ยิ่งทำให้ชาวไทยต่างรู้สึกรักสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

ในวันแห่งมงคลนี้...รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี” ทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค เชิญชวนประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์ และผ้าระบายสีม่วง และสีเหลือง ตามสถานที่ อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1–10 มิ.ย.2562

ทั้งยังจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราโชบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

อีกทั้งหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม ก็มีกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่มีมากมายหลายโครงการ สุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ผอ.ศูนย์จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เล่าว่า ในปีนี้มีการดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้

สืบเนื่องจากประเทศไทยมีโบราณสถาน หรือศาสนสถานตั้งอยู่ทุกจังหวัด ที่ล้ำค่าไม่สามารถประเมินราคาเป็นตัวเงินได้ บางแห่งเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ไม่มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทสายไฟ ถูกใช้มานาน ไม่เคยได้รับการเปลี่ยนใหม่

สุ่มเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดั่งเช่น อาสนวิหารนอเทรอดาม ศาสนสถานสำคัญของประเทศในกรุงปารีส สร้างความเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว...

โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค.2563 นำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ในจังหวัดละ 42 แห่ง รวม 168 แห่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นดำเนินการโครงการต่อใน 77 จังหวัด จังหวัดละ 69 แห่ง รวม 5,313 แห่ง

“ผู้ปฏิบัติในการดำเนินงานครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็น “จิตอาสา” ที่มีประจำอยู่ในทุกจังหวัด”...

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์โบราณสถานประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รับสมัครจิตอาสาวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิค ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการสำรวจวัดพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์ และโบราณสถานในพื้นที่

สาระสำคัญ...เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้า อาคารและสิ่งก่อสร้าง ป้องกันความสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินของพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์ และโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ

และยังสามารถส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคีของประชาชน มีส่วนร่วมมือ ร่วมใจ “เราทำดี...ด้วยหัวใจ” ดูแลรักษาสถานที่สำคัญของชุมชนในพื้นที่

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในปีแห่งมหามงคลนี้...

เช่นเดียวกับพสกนิกรชาวไทย ศักดา สัจจะมิตร อายุ 70 ปี คนไทยเชื้อสายอินเดีย ขอทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พสกนิกรต่างปลื้มปีติยินดี และชื่นชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกประการปฏิบัติงาน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดีทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์

ในฐานะพสกนิกร จะขอทำความดีทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพราะที่ผ่านมาตลอดชีวิตอุทิศตนให้กับงานช่วยเหลือสังคมมานาน 30 กว่าปี เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน ล่าสุดบริจาคเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาล ขาดแคลนจำนวนหนึ่ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยิ่งในปีนี้เป็นปีแห่งมหามงคล จะพยายามทำสิ่งดีให้สังคมมากกว่าเดิมอีก และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงร่วมเป็นพลเมืองดี ทำให้ประเทศเดินหน้าเจริญรุ่งเรือง

ทว่าการทำความดีมีหลายรูปแบบ สามารถเริ่มจากตัวเอง ทำตัวให้เป็นคนดีของครอบครัว จากนั้นค่อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น และยอมเสียสละต่อส่วนรวม เพราะเป็นคุณธรรมสำคัญที่คนในสังคม ควรยึดถือ หากนำมาปฏิบัติต่อกันจะช่วยสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกคนต่างมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นำมาสู่เกิดเป็นความรัก ความสามัคคี สังคมก็ย่อมเข้มแข็ง มีความปลอดภัย และน่าอยู่ขึ้น

“ในชีวิตนี้ขออุทิศตนถวายแด่ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

อีกคนหนึ่งที่มุ่งหมายทำดีด้วยหัวใจ ภิเษก ทองอรุณศรี อายุ 71 ปี ชาวจังหวัดพิษณุโลก บอกว่า ในอดีตปู่และย่าเป็นชาวจีน อพยพเข้ามาอาศัยทำมาหากินอยู่ในผืนแผ่นดินไทย และอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ตั้งแต่ในหลวง รัชกาลที่ 6 สมัยเด็กๆพ่อและแม่สั่งสอนให้รักแผ่นดินนี้ ที่ได้ให้เป็นแหล่งที่พักอาศัย จนครอบครัวมีอยู่มีกิน ทำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซึ้งในพระเมตตา

รู้สึกดีใจ และเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย มีพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลัก และศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอทำความดีตลอดปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การแสดงออกถึงความจงรักภักดี สามารถทำได้ทุกเมื่อ...ทุกเวลา เริ่มจากตัวเอง คือรักษาศีล 5 ข้อ ลด ละ เลิก ด้วยการทำดีอย่างบริสุทธิ์จริงใจ ให้เกิดเป็นมงคลต่อชีวิต เช่น ตื่นตอนเช้านั่งสมาธิ ตั้งจิตภาวนาแผ่เมตตาให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น

สิ่งสำคัญ...ต้องมีความรู้รักสามัคคี ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน ระดมความคิด สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง มุ่งมั่นทำความดีสร้างความเจริญแก่บ้านเมือง และต้องมองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทั้งยังช่วยกันคนละไม้คนละมือ พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เหล่าพสกนิกรมีความปลาบปลื้มปีติยินดี พร้อมใจชวนกันทำความดี...ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี”

พร้อมกันนี้ขอถวายพระพรชัยมงคล...ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป...

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่
00:24

วิจารณ์สนั่นหลังดูคลิป บอล เชิญยิ้ม นั่งร้องไห้บนเวทีเมื่อไม่มี โชค รถแห่

ApplicationMy Thairath

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11:29 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์