king10
Thairath Logo
กีฬา

สนช.นำร่องหลักสูตรนวัตกรรม

Share :
line-share-logo

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า สนช.ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปิดโครงการห้องเรียนนวัตกรรมในหลักสูตร “STEAM4INNOVATOR@SCHOOL” โดยจะนำหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปสอนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจะเปิดสอนเป็นห้องเรียนพิเศษในวันเสาร์ให้กับนักเรียนที่สนใจตลอด 12 สัปดาห์ ผ่าน 4 กระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง ในสัปดาห์ที่ 1-3 นักเรียนจะได้ค้นหาแรงบันดาลใจ และทำการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ

ดร.พันธุ์อาจกล่าวต่อไปว่า ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย ในสัปดาห์ที่ 4-5 นักเรียนจะนำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์เป็นไอเดีย กำหนดปัญหาและเป้าหมายที่ชัดเจน และมีโอกาสทำได้จริง ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ ในสัปดาห์ที่ 6-9 นักเรียนจะได้คิดแผนธุรกิจ ได้ลงมือทำต้นแบบชิ้นงาน ได้นำชิ้นงานไปทดสอบกับลูกค้าจริง ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย สัปดาห์ที่ 10-12 นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เรียนรู้วิธีการเผยแพร่และจำหน่ายสินค้า เรียนรู้เทคนิควิธีนำเสนอผลงานเพื่อการลงทุน และได้ขึ้นเวทีแข่งขันจริง

ดร.สหชัย สาสวน ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า เยาวชนจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงนักพัฒนาโครงการนวัตกรรมจาก สนช.

อ่านเพิ่มเติม...
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์สหชัย สาสวนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยห้องเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ไอเดียเรียนรู้แลกเปลี่ยนแผนพัฒนาธุรกิจการศึกษา