ข้าราชการดีเด่น (5)

ข่าว

  ข้าราชการดีเด่น (5)

  ซี.12

   4 เม.ย. 2562 05:01 น.

   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรตินั้นนอกจากแยกเป็นรายกระทรวงแล้วยังมีของมหาวิทยาลัยต่างๆอีกดังนี้

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร นางวิไล บุญพามี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.อาริยา รัตนทองคำ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ศุภนิมิต ทีฑชุณหเถียร นางสุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายดิเรก ฉิมแป้น มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.สุชาติ แย้มเม่น นางสาวธนพร ประเสริฐกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสุนทรี ตระการสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.สุดสายชล หอมทอง

   มหาวิทยาลัยมหิดล นายวิทูร ชินสว่างวัฒนกุล นายบุญเลิศ นารีไผ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ลัดดา แสนสีหา นางสาวกนกกุล มาเวียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายชัยยุทธ อินทชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายใจ สุวรรณขำ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายพิษิฏฐ์ สุรวัลลภ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รศ.วิทยาธร ท่อแก้ว นายหัสนัย ริยาพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสุชาติ สุประพาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.สาวิตรี วทัญญูไพศาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายบุญส่ง เอกพงษ์ นางสาวนพมาศ นามแดง มหาวิทยาลัยนครพนม นายตรีภพ ชินบูรณ์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายธงชัย เหมือนชู มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.รัชนี นิธากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายประเสริฐ ฉิมท้วม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รศ.นงเยาว์ อุทุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.จุติพร อัศวโสวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.พัชราภา สิงห์ธนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางพิสมัย ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.สาวิตรี รุจิธนพาณิช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.วิชชุกร นาคธน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.สุขแก้ว คําสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.โสภาพร กล่ำสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ชัยณรงค์ ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.กนกพร ทองสอดแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นางสาวอัจฉรียา พัฒนสระคู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายภูวดล บัวบางพลู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายวีระศักดิ์ อักษรถึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวประวรตา โภชนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายวสันต์ สุทธโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.อรพรรณ ธรรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.สุวิทย์ นามมหาจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผศ.หยกแก้ว กมลวรเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ นายสําเภา สาลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ นางอลิสา สว่างอริยะสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ นายรังสรรค์ สรรพนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รศ.วรวุฒิ เกิดปราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.อํานวยพศ ทองคํา ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร นางสาวพรพรรณ ตาลสุก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รศ.พิพัฒน์ อมตฉายา ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รศ.นุชาติ ศรีศิริวัฒน์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ

   ช่วงต่อไปเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นรายจังหวัด.

   คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ข้าราชการดีเด่นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีซี.12มุมข้าราชการราชการ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 01:36 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์