king10
Thairath Logo
กีฬา

จัดเทศน์-ทุนเฉลิมพระเกียรติ

Share :
line-share-logo

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรมการศาสนา (ศน.) จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี ศน. กล่าวว่า ศน. ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติขึ้นทั่วประเทศ ในช่วงเดือน เม.ย.2562 เพื่อให้พสกนิกรบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลและนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ. จัดโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี โดยปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 420 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 600 คน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 180 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 1,200 รูป/คน ใช้งบ 33,000,000 บาท โดยระดับ ม.ปลาย ได้รับคนละ 25,000 บาท ปวช. คนละ 30,000 บาท ปวส. คนละ 55,000 บาท และ ปริญญาตรี คนละ 55,000 บาทต่อปี.

อ่านเพิ่มเติม...
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกกิตติพันธ์ พานสุวรรณทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีโอกาสศึกษาต่อการศึกษา