king10
Thairath Logo
กีฬา

วันอนุรักษ์มรดกไทย

Share :
line-share-logo

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทาง วัฒนธรรม ดังนี้

1.เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งให้เข้าชมฟรี ในวันที่ 2 เม.ย.

2.จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 2-8 เม.ย.

โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดโบราณสถาน 4 ภูมิภาค ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี โบราณสถานเมืองเก่า จ.พิจิตร โบราณสถานโนนเมือง จ.ขอนแก่น และวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช 3.จัดการเสวนา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ 4.จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เวลา 18.00 น. ที่เวทีสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 2-8 เม.ย. โดยไม่เสียค่าเข้าชม.

อ่านเพิ่มเติม...
อนันต์ ชูโชติกรมศิลปากรวันอนุรักษ์มรดกไทยอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารอาสาสมัครการศึกษา