ข้าราชการดีเด่น (2)

ข่าว

ข้าราชการดีเด่น (2)

ซี.12

  1 เม.ย. 2562 05:01 น.

  บันทึก

  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่แต่ละกรม กระทรวง และจังหวัดคัดเลือกมา โดยมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราฯ บริเวณศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ แยกเป็นรายกระทรวงดังนี้

  กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางพรฉวี วิมลธาดา นายพิสาร งิ้วราย กรมการกงสุล นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย กรมพิธีการทูต นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย กรมยุโรป นางสาวพรพิมล สุคันธวณิช กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นายธนวัต ศิริกุล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายทฤษฎี จำรองราษฎร์ กรมสารนิเทศ นางสาววราลี กลิ่นพฤกษชาติ กรมองค์การระหว่างประเทศ นางสุนันทา เรือนแก้ว กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  นายพงศ์สิน เทพเรืองชัย กรมอาเซียน นางหัทยา คูสกุล กรมเอเชียตะวันออก นางสาวจีระพร จีระนันทกิจ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวน้ำทิพย์ บัวใจบุญ

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางรัชญา วัฒนศึกษา กรมพลศึกษา นางสาวพัชร์จิรา พันธุ์เสือ กรมการท่องเที่ยว นางสาวสุพัฒนา ศักดิ์ปิยะพันธ์ สถาบันการพลศึกษา ผู้ช่วยศาตราจารย์วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธเนศพล สุขสุด

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายบัณจบ ปัทมินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช ศรีโพธิ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต นางสาวสมบูรณ์ แก้วประกอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ นางนวลจันทร์ เจริญจริง กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวประไพ คามวุฒิ นางสาวชมฤดี นาทะศิริ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางวิมลพรรณ กุญแจทอง นางภภัสสร จารุเนตร กรมกิจการผู้สูงอายุ นางพินิจ ปลั่งสมบัติ

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาววรัญญา แสงจันทรา นางสาวกฤษยา บริบูรณ์ กรมชลประทาน นายชำนาญ ชูเที่ยง นายชาญชัย ศรีสุธรรม นายเอกชัย พูลนวล นายบุญเลิศ หอมจันทร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสมยงค์ ปานสุด นางสาวนงค์ลักณ์ บุญเลิศ กรมปศุสัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ นางศรุดา เรืองหิรัญ นายจีระศักดิ์ บุญมีสง่า กรมพัฒนาที่ดิน นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นางสาวอริศรา พึ่งพา กรมวิชาการเกษตร นางสาวสาลี่ ชินสถิต นายสมคิด ผงสูงเนิน กรมส่งเสริมการเกษตร นายมนัส เสียงก้อง นางสาวกังสดาล ชาตกุล กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ นางจำลอง ยิ้มสรวล นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าที่พันตรีศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ นางณัฐศิกาญจณ์ กางรัมย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นางสาวมนทิชา สรรพอาสา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ นางสาวบัณฑิตา นามะวงค์ กรมการข้าว นายกิติศักดิ์ เอกรุณ นายธารา ปั้นแจ่ม กรมหม่อนไหม นายวัชรพงษ์ แก้วหอม นางสาวสายฝน เหล็กเพชร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ นางสาวมธุรส เมืองเสริม

  กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์ นางสัมฤทธิ์ พันธุ์เจริญ กรมการขนส่งทางบก นายรวีกิติ์ พุฒิธนกร นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สีหาราช กรมเจ้าท่า นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล นายสุธีร์ ล้วนเส้ง กรมท่าอากาศยาน นายชัยยานันท์ นาคเหล็ก นายอับดุลฮานัน มณีชยางกูร กรมทางหลวง นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง นายสุรเชษฐ ขวดหรีม นายเคลื่อน กองพล กรมทางหลวงชนบท นายธนะชัย หล่ออภิบาลกุล นายบรรเทา พลจัตุรัส สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายนพดล จรเจริญ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นยังมีอีกในกระทรวงต่อไป.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 18:52 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์