ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ก.ต.-อ.ก.ต.

  ซี.124 มี.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  ภาพ : ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และประธาน ก.ต.

  ในแวดวงศาลยุติธรรมนั้นมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ

  ก.ต. เป็นองค์กรที่มีบทบาท และภารกิจในการวางแผนกำลังคนในด้านตุลาการ เป็นต้นว่าการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การควบคุมให้ข้าราชการตุลาการอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม และมาตรการในการรักษาวินัยโดยอาศัยระบบคุณธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิพากษามีหลักประกันอันมั่นคงว่าจะได้รับการสนับสนุนและการคุ้มครองให้มีความอิสระอย่างแท้จริง

  คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธานโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลฎีกาจำนวน 6 คน ศาลอุทธรณ์จำนวน 4 คน และศาลชั้นต้นจำนวน 2 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศลงคะแนนเลือกอีก 2 คน ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561-21 มีนาคม 2563 โดยมี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต. โดยตำแหน่ง

  ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา 6 คน คือ 1.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา 2.นายธงชัย เสนามนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 3.นางวาสนา หงส์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 4.นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 5.นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 6. นายรังสรรค์ กุลาเลิศ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ 4 คน คือ 1.นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ปธ.แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์ 2.นายศิริชัย ศิริกุล รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 3.นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 4. นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

  ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น 2 คน คือ 1.นายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา 2.นายกาพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง

  ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งเพิ่งปรากฏผลการลงคะแนนเลือก จากผู้พิพากษาทั่วประเทศมาสดๆร้อนๆเมื่อตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ คือ 1.นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช 2.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

  ทั้งนี้ มี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็น เลขานุการ ก.ต.

  นอกจากนั้น ในการทำงานของ ก.ต. ยังมี อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประจำชั้นศาลทุกชั้นศาลเป็นผู้ช่วยเหลืิอกลั่นกรองงานโดย อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลฎีกา ประกอบด้วย 1.นายธีระพงศ์ จิระภาค รองประธานศาลฎีกา 2.นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 3.นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 4.นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 5.นายสมพงษ์ เหมวิมล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 6.นายสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 7.นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

  อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ ประกอบด้วย 1.นายชวลิต อิศรเดช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2.นายพงษ์ธร จันทร์อุดม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3.นางจรรยา จีระเรืองรัตนา รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 4.นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 5.นายครรชิต วงศ์ไทย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 6.นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 7.นายเดชา คำสิทธิ เลขานุการศาลฎีกา

  อนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้น ประกอบด้วย 1.นายอมรพจน์ กุลวิจิตร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 2.นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี 3.นายอิทธิพล โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 1 4.นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา 5.นายจรัล เตชะวิจิตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง 6.นายสัญญา จีระออน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 7.นายวิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

  อ.ก.ต.ทั้งหมดมีวาระการดำรงตำแหน่ง 25 ธันวาคม 2561–24 ธันวาคม 2563.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ศาลยุติธรรมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมซี.12มุมข้าราชการราชการ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้