king10
Thairath Logo
กีฬา

จับมือวิจัยพฤติกรรมคนไทยหวังสางปัญหาสังคม

Share :
line-share-logo

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม ระบบพฤติกรรมไทยระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนดี ที่เก่งและมีความสุข มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์เฉพาะทางใช้นวัตกรรมและศึกษา วิชาการจิตพฤติ กรรมศาสตร์ที่เป็นโมเดลทางบวก ได้แก่ การเสริมสร้างและป้องกัน วิเคราะห์พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และไม่พึงประสงค์

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดงานเชิงบูรณาการ และพัฒนาแอปพลิเคชัน Moral Touch เพื่อทำให้คนในสังคมเข้าถึงนวัตกรรมและความรู้ด้านคุณธรรม ได้แก่ คลังข้อมูลด้านคุณธรรมของไทย ชุดหนังสือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน แผนที่การทำความดีที่ประชาชนสามารถบันทึกได้ในแต่ละวัน ทั้งยังเตรียมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ เพื่อไปลงพื้นที่ขยายผลในเครือข่ายทั่วประเทศ โดยหลังจากได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมทุกด้านแล้วจะสรุปผลและ จัดทำตัวชี้วัดภาพรวมของคนทั้งประเทศเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
ประจิน จั่นตองสุริยเดว ทรีปาตรีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผลการวิจัยคุณธรรมจริยธรรมพฤติกรรมคนไทยแอปพลิเคชัน Moral Touchการศึกษา