ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

  ซี.121 มี.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  (ภาพ : รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)

  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่กำลังก่อตั้งเป็นสถาบันการศึกษา ในกำกับของรัฐได้มีประกาศของสถาบันที่ทรงลงพระนามาภิไธยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

  เป็นการแบ่งส่วนงานของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปนี้

  (1) สำนักงานสถาบัน เป็นส่วนงานมีหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหลายทั้งมวลของสถาบันและภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

  (2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  (3) คณะบริหารธุรกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  (4) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นส่วนงานมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  (5) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันในสาขาวิชาที่สถาบันเปิดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  ให้สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศคำสั่ง ข้อปฏิบัติ หรือเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ได้

  ในกรณีที่ต้องตีความหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันฯวินิจฉัย หรือสั่งการได้ตามสมควร

  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยกำหนดเป็นหน้าที่ของทุกส่วนงานที่เป็นคณะและโรงเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญา

  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นอธิการบดี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562

  โดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอนหน่วยกิตได้)

  นอกจากนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ แมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในสถานประกอบการ

  สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า การสอบเป็นการสอบสัมภาษณ์ และทราบผลทันทีหลังสอบ.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญอธิการบดีมุมข้าราชการซี.12การศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้