king10
Thairath Logo
กีฬา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โดย ซี.12
1 มี.ค. 2562 05:01 น.
Share :
line-share-logo

(ภาพ : รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่กำลังก่อตั้งเป็นสถาบันการศึกษา ในกำกับของรัฐได้มีประกาศของสถาบันที่ทรงลงพระนามาภิไธยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เป็นการแบ่งส่วนงานของ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบด้วยส่วนงาน ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานสถาบัน เป็นส่วนงานมีหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหลายทั้งมวลของสถาบันและภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

(2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(3) คณะบริหารธุรกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(4) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นส่วนงานมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(5) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันในสาขาวิชาที่สถาบันเปิดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศคำสั่ง ข้อปฏิบัติ หรือเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ได้

ในกรณีที่ต้องตีความหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันฯวินิจฉัย หรือสั่งการได้ตามสมควร

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยกำหนดเป็นหน้าที่ของทุกส่วนงานที่เป็นคณะและโรงเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นอธิการบดี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562

โดยคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอนหน่วยกิตได้)

นอกจากนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ แมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในสถานประกอบการ

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า การสอบเป็นการสอบสัมภาษณ์ และทราบผลทันทีหลังสอบ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญอธิการบดีมุมข้าราชการซี.12การศึกษา