ไลฟ์สไตล์
100 year

ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2

ซี.126 ก.พ. 2562 05:01 น.
SHARE

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (Depa) เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

ตอนนี้ทาง Depa ได้จัดการอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) ขึ้นมาเป็นรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 84 ราย มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข่าวแนะนำ

ในส่วนของภาครัฐนั้นมีทั้งข้าราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น องค์การมหาชน และผู้คนในภาครัฐรูปแบบอื่นๆเข้ามาร่วม 32 ราย ดังนี้

1.นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2.นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร 3.นางขนิษฐา ผลเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศการประปานครหลวง 4.นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6.นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 7.พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 8.นางสาวทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 9.นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร ผู้อำนวยการใหญ่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 10.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11.พลตรีธงชัย รอดย้อย ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการ ทหารบก 12.นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรม การข้าว 13.นายนพดล ศรีสรรค์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 14.นายนิติ บุณยเกียรติ รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15.นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ 16.นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 17.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา 18.นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 19.นางพุทธมนต์ รตจีน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 20.นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์

21.นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 22.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 23.นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 24.นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 25.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 26.นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 27.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 28.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 29.นายอรรถพล ถาน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มดิจิทัล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 30.นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 31.นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า 32.นท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การอบรมดังกล่าวนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดีป้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลDigital CEOมุมข้าราชการซี.12ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09:49 น.