ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

  ซี.123 ต.ค. 2561 05:01 น.
  SHARE

  เคยเขียนเรียกร้องมานานถึงการดำเนินการให้นโยบายของรัฐ ที่ออกมานานแล้วในเรื่องที่ประชาชนไปติดต่อราชการได้โดยเพียงแต่แสดงบัตรประชาชนไม่ต้องถ่ายสำเนาให้ หากเจ้าหน้าที่ต้องการให้ทำสำเนาเอาเองนั้น

  ตอนนี้มีตัวอย่างของการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ลงวันที่ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561

  ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การขอหนังสือรับรอง การขอขึ้นทะเบียน การขอต่อทะเบียน การจดแจ้ง และการดำเนินการอื่นใด สําหรับการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่มีมาตรการ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะส่งออกและนำเข้าสินค้าต้องยื่นคำขอต่อกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งในการพิจารณาดังกล่าว กำหนดให้ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานั้น

  เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  1.กรณีการพิจารณาการขออนุญาต การขอหนังสือรับรอง การขอขึ้นทะเบียน การขอต่อทะเบียน การจดแจ้ง หรือการดำเนินการอื่นใด ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

  2.กรณีที่มีความจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารตามข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

  3.กรณีมีการมอบอำนาจ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  นี่เป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ไม่รู้ว่าส่วนราชการอื่นๆในกระทรวงอื่นๆตื่นทันสำหรับการรับรู้เรื่องนี้หรือยัง

  เพราะต่อไปในอนาคตแม้แต่บัตรประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องควักออกมาโชว์ ขอเพียงแต่แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการติดต่อราชการก็ใช้ได้แล้ว.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงพาณิชย์สำเนาบัตรประชาชนอดุลย์ โชตินิสากรณ์มุมข้าราชการซี.12ราชการ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้