ไลฟ์สไตล์
100 year

สถ.ร่วมสภาวิศวกร เตรียมพัฒนาความรู้งานช่าง อปท.

ไทยรัฐออนไลน์
2 มิ.ย. 2561 13:42 น.
SHARE

สถ.ร่วมกับสภาวิศวกร พัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานช่าง อปท.ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วานนี้ (1 มิ.ย. 61) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในนิยามความหมายของ "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่า "งานก่อสร้าง" ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ความหมายของ "การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน" ถือเป็นงานก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้น บังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วย โดยปัจจุบันมี อปท. จำนวนทั้งสิ้น 7,851 แห่ง มีพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่าง (วิศวกร และนายช่างโยธา) จำนวน 6,917 คน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเขต อปท. และส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือการควบคุมงานก่อสร้างของ อปท. ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ อปท. และการบริการหรือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ข่าวแนะนำ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กรมฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือไปยังสภาวิศวกร ที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ในการฝึกอบรมพัฒนานักบริหารงานช่าง วิศวกรโยธา และนายช่างโยธา สังกัด อปท. โดยจะมีการจัดทำหลักสูตร 3-4 วัน เพื่อให้นักบริหารงานช่าง วิศวกรโยธา และนายช่างโยธาของ อปท.เข้ามารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และนำไปพัฒนาเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกรมฯ ต้องขอขอบคุณสภาวิศวกรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานช่างของ อปท. และเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานช่างของ อปท. เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานช่างของ อปท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.อปท.ท้องถิ่นงานช่างข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:25 น.