ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สถ.ขานรับ 'วัด ประชา รัฐ สร้างสุข' สร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

  ไทยรัฐออนไลน์16 พ.ค. 2561 16:30 น.
  SHARE

  "อธิบดีท้องถิ่น" ขานรับโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" สั่งท้องถิ่นช่วยเผยแพร่หลักพัฒนาวัดตามหลัก 5 ส โดยวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนา ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ร่วมกับองค์กรเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพบัณฑิต อธิการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

  พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานถึง โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้วัดทั่วประเทศทราบ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง พระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายส่งเสริมให้วัดเข้าร่วมโครงการ จะดำเนินการสร้างการรับรู้ และการสื่อสารกับวัด แจ้งวัดทุกวัดทั่วประเทศ และพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการ

  จากนั้น ท่านพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า มติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแพร่ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ ซึ่งน่ายินดียิ่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลกความร่วมมือ(MOU) ในครั้งนี้ จำส่งผลให้วัดเป็นสถานที่สงบร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน นับได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนหันมาเข้าวัดกันมากขึ้น สำหรับโครงการนี้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ ในชื่อโครงการวัดสร้างสุข และในปี 2561 คือการดำเนินการระยะที่ 3 ในชื่อโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ที่เป็นการขยายผลโครงการไปสู่วัดทั่วประเทศ มีเป้าหมายให้วัดสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,500 วัด เพื่อพัฒนาวัดทางด้านกายภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดีต่อไป

  ด้าน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้กล่าวด้วยว่า ในนามของรัฐบาล ขอกราบนมัสการขอบพระคุณคณะสงฆ์ และขอขอบคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ที่ทำให้งานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อันได้แก่ การใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยการนำทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะสงฆ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการร่วมกันพัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

  ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวว่า กรมฯ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ด้วย 5 ส ร่วมกันในช่วงปี 2561-2562 ซึ่งการเข้าร่วมลงนามในวันนี้ เพื่อดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ในการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เราต้องการให้มีขึ้นในสังคมของเรา เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพที่แข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนก็มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม ซึ่งกรมฯ จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" นี้ และจะมอบหมายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคร่วมกับทางวัดและชุมชน ในการเข้ามาร่วมพัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส นอกจากนี้ กรมฯจะนำผลการดำเนินโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่หลักการพัฒนาวัดตามหลัก 5 ส ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความรับรู้และความเข้าใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯต่อไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ท้องถิ่นสำนักพุทธฯศาสนาข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้