ไลฟ์สไตล์
100 year

ด่วน! สถ.ออกหนังสือ แจงแนวทางประเมินผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น

ไทยรัฐออนไลน์
3 พ.ค. 2561 18:50 น.
SHARE

สถ.ออกหนังสือแนวทางประเมินผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  เน้นยึดหลักธรรมาภิบาล ทำประโยชน์เพื่อประชาชน ใช้งบอย่างประหยัด มีวิสัยทัศน์ ไม่โกงกิน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงกรณีการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในประเด็นการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร 10 ประเด็น ดังนี้ การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การกำกับดูแลการทุจริต วิสัยทัศน์ การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้น การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจหรือการดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข่าวแนะนำ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า แนวทางในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นการประเมินการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของผู้นำท้องถิ่นโดยทั้งการบริหารงานในองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยในองค์กรนั้นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่มาจากเงินภาษีของประชาชนเป็นไปเป็นอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารความสี่ยง การควบคุมภายใน เน้นส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการสร้างความโปร่งใสป้องกันการทุจริตของบุคลากรในองค์กร และในการจัดบริการสาธารณะ ก็กำหนดให้มีการประเมินการบริหารงานในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านของคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน การรักษาความเรียบร้อยในชุมชน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นส่งเสริมด้านคุณธรรม ตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการมาติดต่อด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การชำระภาษี การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่าแนวทางการประเมินดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางการบริหารงานที่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว การประเมินเป็นเพียงการให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าในการบริหารงานที่ผ่านมาองค์กรมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร องค์กรมีความเข้มแข็งในการให้บริการและการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด สามารถนำผลการประเมินเพื่อไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ท้องถิ่นอปท.ประเมินผู้บริหารท้องถิ่นข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13:11 น.