ปลุก "โอทอป" ไทยบุกตลาดโลก

ข่าว

ปลุก "โอทอป" ไทยบุกตลาดโลก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

6 ก.พ. 2561 07:01 น.

บันทึก

ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของชุมชนสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

ประเทศไทย 4.0

“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ความมุ่งมั่นของรัฐบาลยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยหัวใจสำคัญที่ต้องพัฒนาคือ ฐานรากอย่าง “ชุมชน” ที่ต้องมีการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ด้วยการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ชุมชน ทั้งจากผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและการเกษตร

ขณะที่ผืนแผ่นดินของประเทศไทยก็ถือเป็นแผ่นดินทอง เพราะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ มีความพร้อมทางด้านอาหารและการเกษตร ซึ่งน่าจะเป็นข้อได้เปรียบในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสามารถดึงเงินจากต่างชาติได้ แต่การมีวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวคงยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความน่าเชื่อถือได้ เนื่องจากสิ่งสำคัญที่ถือเป็นหัวใจไม่แพ้วัตถุดิบคือคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนึ่งหน่วยงานที่ รับหน้าเสื่อดูแลให้กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไพรมารีจีเอ็มพี (Primary GMP) หรือ มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน น่าจะเป็นคำตอบสำหรับโจทย์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะมาตรฐานไพรมารีจีเอ็มพีถือเป็นเสมือนสัญลักษณ์การันตีความสะอาด และถือเป็นใบเบิกทางที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ รวมถึงการให้คำปรึกษากับกลุ่มผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และรายย่อย อาทิ กลุ่มโอทอป เป็นต้น

นพ.วันชัย
นพ.วันชัย

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (เลขาธิการ อย.) ขยายภาพการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ว่า อย.มีการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้มาตรฐาน Primary GMP และ GMP รวมถึงเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนคิดค้นนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยเน้นผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าโอทอป ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศให้มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีสถานประกอบการได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP จำนวน 5,319 แห่ง สำหรับในปี 2560 อย.ได้พัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่าย 54 แห่ง จาก 50 จังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างที่ดี นับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวไกลสู่ครัวโลก ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เลขาธิการ อย. กล่าวด้วยว่า จากการลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อดูกระบวนการผลิตอาหารพื้นเมืองที่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP ของ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง” จ.พังงา ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านต้นแบบ Primary GMP ที่ได้นำวัตถุดิบจากทะเลมาแปรรูปเป็นอาหาร อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกปลาเค็ม และต่อยอดมาขายขนม อาทิ ขนมดอกพิงงา ซึ่งเป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวใน จ.พังงา ทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการผลิตอาหารชุมชนกลุ่มน้ำพริก เจ๊น้อง จ.พังงา ซึ่งได้รับรางวัล “Primary GMP Award 2017” รางวัลต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทย ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานและรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี และได้พัฒนายกระดับสถานที่ผลิตจนผ่านมาตรฐาน GMP เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินเข้าสู่สังคม 4.0

ขวัญใจ
ขวัญใจ

“ภายหลังจากได้มาตรฐานไพรมารีจีเอ็มพีและฮาลาล ยอดขายของน้ำพริกและขนมก็สูงขึ้นมาก จากที่เคยได้เดือนละ 2–3 หมื่นบาท ก็เพิ่มเป็นเดือนละ 8–9 แสนบาท เพราะผู้บริโภคมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ แม้แต่โรงแรมในพื้นที่เองก็มีความมั่นใจและมาสั่งขนมจากทางร้านไปให้แขกที่มาพักได้รับประทานเป็นอาหารช่วงพักจากการสัมมนาต่างๆ ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเป็นอย่างมาก ทั้งในอนาคตตั้งใจว่าจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำพริกและขนมสามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้ โดยประเทศที่สนใจคือ ประเทศมาเลเซีย” นางขวัญใจ แสงไทย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง จ.พังงา เล่าถึงประโยชน์ที่ได้จากการขอไพรมารีจีเอ็มพี

ขณะเดียวกัน นางวารุณี สงวนนาม กรรมการผู้จัดการน้ำพริกเจ๊น้อง จ.พังงา กล่าวว่า “การได้รับการรับรองจาก อย. ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากได้มาตรฐานจาก อย. ก็ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ส่วนขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานไพรมารีจีเอ็มพี จาก อย.ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราต้องจัดเตรียมห้องให้เป็นระเบียบ มีกระบวนการผลิตที่แยกส่วนกันชัดเจน เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์สะอาดได้มาตรฐาน ทั้งนี้ สิ่งที่ทางร้านตั้งเป้าคือ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และที่สำคัญคือ การได้อนุรักษ์ทรัพยากรของบ้านเกิดทั้งยังอยากให้ทุกคนกล้าที่จะลงทุน เพราะแม้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงเราก็จะไม่เติบโต”

วารุณี
วารุณี

ทีมข่าวสาธารณสุข มองว่า การผลักดันและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพมาตรฐาน ไพรมารีจีเอ็มพี จะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์โอทอปถึงขั้นสามารถแข่งขันกับตลาดต่างชาติได้

แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากคือ นอกเหนือจากการเอาจริงเอาจัง และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคุมเข้มมาตรฐานจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้และถือเป็นหัวใจสำคัญคือผู้ผลิตเอง ที่จะต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานให้เท่าเดิมหรือดียิ่งกว่าเดิมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว อาจหมายถึงการตัดอนาคตและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ได้ทันที

โอกาสที่ดี...มีไว้ให้กับผู้ที่มีความพร้อมเสมอเท่านั้น.

ทีมข่าวสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เวียร์ ศุกลวัฒน์ ซื้อเรือนหอสุดหรู ราคาไม่ธรรมดา เป็นคฤหาสน์ใหญ่มาก
02:02

เวียร์ ศุกลวัฒน์ ซื้อเรือนหอสุดหรู ราคาไม่ธรรมดา เป็นคฤหาสน์ใหญ่มาก

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:35 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์