ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมืองไทยทำได้เป็นจริง

ข่าว

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมืองไทยทำได้เป็นจริง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

6 ก.พ. 2561 05:01 น.

บันทึก

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดประชุมความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : จากอดีตสู่อนาคต” ที่กระทรวงการต่างประเทศ

โดยมีผู้แทนนักการทูตของสถานทูตประเทศต่างๆในประเทศไทยและองค์กรนานาชาติอื่นๆได้แก่ ธนาคารโลก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration-IOM) เข้าร่วม

วีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่า การจัดงานวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

“รักษาระดับความมุ่งมั่นสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่มีความสำคัญต่อสังคม...โลกในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก”

“ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”... ช่วยลดภาระหนี้สินครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านสุขภาพ ประชาชนมีศักดิ์ศรี อย่างไรก็ตามแม้ว่าไทยจะสามารถทำระบบหลักประกันสุขภาพได้สำเร็จ แต่ก็ยังมีความท้าทายที่เราต้องจัดการให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรที่เพียงพอ การยืนยันเรื่องของความถ้วนหน้า ความยั่งยืน ซึ่งพวกเราต้องทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งปันประสบการณ์...มุมมองในอนาคตร่วมกัน

“ประเทศไทยให้ความสำคัญกับวาระหลักประกันสุขภาพเป็นวาระของการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพราะประเทศจะพัฒนาได้ประชาชนต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ท้ายสุดนี้...ขอยกพุทธวจนของพระพุทธเจ้าว่า การปลอดจากโรคนั้นเป็นพรยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ”

ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก บอกว่า องค์การอนามัยโลกผลักดันเรื่องของ “health for all” หรือ “สุขภาพเพื่อทุกคน”...ปัจจุบันครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ องค์การอนามัยโลกจึงได้ท้าทายให้ทุกประเทศเร่งกระบวนการเพื่อทำความฝันในเรื่องนี้

แต่ละประเทศมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ เช่น ประเทศเคนยา มาดากัสการ์ อินเดีย และเพื่อช่วยให้ทุกประเทศบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า องค์การอนามัยโลกมองไปที่ประเทศที่ทำเรื่องนี้ได้ดี และสามารถถอดบทเรียนเพื่อให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ได้ ซึ่ง “ประเทศไทย” เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องนี้

ผลสำเร็จของไทยเป็นสักขีพยานว่า ประเทศทุกระดับรายได้สามารถทำหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนได้ ไม่ต้องเป็นประเทศ “ร่ำรวย” คุณก็สร้าง “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ให้ประชาชนได้ประสบการณ์นี้ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ความเชี่ยวชาญที่มีจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดบทเรียนให้ประเทศอื่นๆ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสริมว่า องค์การอนามัยโลกผลักดันให้ทุกประเทศบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และถือว่าไทยเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่เป็นต้นแบบให้แต่ละประเทศได้... กว่า 15 ปี ที่ไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น สามารถดูแลประชาชนได้ดี

ประชาชนไทยกว่า 99% ได้รับการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพ รอดพ้นจากการล้มละลายทางการเงิน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการมีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง

“เราพบว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดี ประชากรสุขภาพดีส่งผลต่อการจ้างงาน มีการคาดการณ์ว่าการลงทุนด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 20% และระดับการเข้าถึงสุขภาพของไทยกำลังปรับปรุงขึ้นไปให้เท่าเทียมกับกลุ่มประเทศ OECD”

ทว่า...เราก็ยังมีความท้าทายใน 3 เรื่องคือ 1.เทคโนโลยีการรักษาใหม่และยาใหม่ที่มีราคาสูง 2.การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเผชิญหน้ากับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และ 3.การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ก้าวสู่ “SAFE”

นั่นคือต้องเป็นระบบที่ยั่งยืน มีความเพียงพอ มีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

ทิม อีแวนส์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสุขภาพ โภชนาการและประชากรของธนาคารโลก บอกว่า ธนาคารโลกมีพันธกิจลดความยากจนในโลก เราทำงานด้านการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านของการลงทุน ด้านสุขภาพ และการศึกษา มีหลักฐานประจักษ์ชัดว่า 2 ใน 3 ของความร่ำรวยของประเทศเกิดจากการลงทุนพัฒนามนุษย์ รมว.คลังอาจจะบอกว่า...การลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า แต่ธนาคารโลกมีหลักฐานประจักษ์ชัดว่า...การลงทุนพัฒนามนุษย์ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

“เราเข้าใจว่า รมว.คลังอาจจะประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ แต่การลงทุนกับมนุษย์มีความสำคัญและช่วยลดความยากจนได้จริง ธนาคารโลกช่วยให้เรื่องนี้เป็นจริงด้วยการสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 100% เพราะนี่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า”

ทิม อีแวนส์ ย้ำว่า โลกนี้มีคน 3.5 พันล้าน ที่เข้าถึงบริการสุขภาพได้ไม่เต็มที่ มีคนจำนวนมากต้องยากจนเพราะความเจ็บป่วย เรื่องนี้หลายประเทศต้องพิจารณาการเงินการคลังให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์ด้วยการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และต้องทำให้เท่าเทียมถ้วนหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้

“....ไม่มีประเทศไหนในโลกไม่สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ แม้กระทั่งประเทศยากจนก็สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนของตนได้ ลาวเป็นประเทศยากจนมาก แต่ก็มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับประเทศบูร์กินาฟาโซ ที่เป็นประเทศยากจนก็มีความก้าวหน้า”

ดังนั้น ประเด็นของเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องการ “ขาดงบประมาณ” แต่เป็นเรื่องของ “ทางเลือก” ทางการเมืองและการระดมทรัพยากรเพื่อเร่งการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนของประเทศตนเอง

ครั้งนี้ นายทีโดรส อัดฮานอมฯ ได้ลงพื้นที่ดูงานผลสำเร็จหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย ซ.พระเจน ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง รับฟังและแลกเปลี่ยนการบริการสาธารณสุขภายในชุมชนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี โดยมี ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ, พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพฯ และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจวัฒนา เลขา สปสช. ให้การต้อนรับ

ทีโดรส บอกว่า การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยผมได้รับแรงบันดาลใจที่สำคัญว่า...ที่ประเทศไทยผู้ป่วยได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านการเงินมาขวางกั้น เพราะมีรัฐบาลให้การสนับสนุน เมื่อถามผู้ป่วยล้างไตช่องท้องว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากรัฐบาลไม่สนับสนุน เขาตอบว่า เรา
ก็แค่รอความตายเท่านั้น

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ได้ทำลายกำแพงด้าน “การเงิน” ลงได้ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญของระบบนี้....ไม่ให้การเงินเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงการรักษาของประชาชน

“สิ่งสำคัญคือ ผมชื่นชมประเทศไทยเป็นอย่างมาก ที่กล้าหาญสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนในขณะที่ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา โดยไม่รอให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และยังสามารถเพิ่มการเข้าถึงการรักษา ยาจำเป็นราคาแพง...ทำลายกำแพงการเงินที่เคยเป็นอุปสรรคขวางกั้นลงได้”

ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยยั่งยืนได้ เพราะให้ความสำคัญกับ “การรักษา” ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น แต่ต้องทำให้ญาติ...ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยด้วย

ก้าวต่อไปนับจากนี้ ก็คือปฏิรูประบบให้ดีขึ้น ทั้งคุณภาพมาตรฐานและมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น...ช่วยประเทศอื่นโดยการบอกเล่าความสำเร็จให้โลกได้รู้ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เป็นจริงได้.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ถูกหวยมา 9 งวดติด ลุงดวงเฮงแก้บน "เจ้าไข่" แถมไม่กั๊ก "เลขเด็ด" 1/7/65
01:32

ถูกหวยมา 9 งวดติด ลุงดวงเฮงแก้บน "เจ้าไข่" แถมไม่กั๊ก "เลขเด็ด" 1/7/65

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:12 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์