Thairath Logo
กีฬา

มนุษย์ถูกโจมตีจาก จุลินทรีย์และสารเคมีจำนวนมาก

Share :
line-share-logo

สุขภาพของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก 2 สิ่งคือสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอย่างจุลินทรีย์ สารเคมีและอนุภาคต่างๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ปัจจัยสัมผัส” (exposome) ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพเมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ผุดความคิดในการวัดปัจจัยสัมผัสเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะหาหนทางป้องกันได้ทันกาล

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด ในสหรัฐอเมริกา เผยการพัฒนาสร้างอุปกรณ์ตรวจจับอากาศแบบใหม่ เพื่อใช้ค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านชีวภาพและทางเคมีที่หมุนวนรอบๆ ร่างกายมนุษย์ โดยใช้เวลา 2 ปีในการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัย 15 คนที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆกว่า 50 แห่ง อุปกรณ์เล็กๆ เท่ากล่องไม้ขีดไฟที่แขนนี้ติดตั้งตัวกรองจิ๋วสำหรับดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จากนั้นก็จะนำกลับไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดลองเพื่อระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตและสารเคมี โดยบางคนได้รับการตรวจสอบเป็นเวลา 1 เดือน บางครั้งก็ 1 สัปดาห์

ทีมนักวิทยาศาสตร์เผยว่า การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของแบคทีเรีย ไวรัส สารเคมี อนุภาคของพืช เชื้อรา และแม้แต่สัตว์ขนาดจิ๋วที่ลอยปนเปื้อนอยู่ในอากาศรอบตัวเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวมเป็นฐานของมูลโดยจะทำให้ครอบคลุมมากกว่า 40,000 ชนิด เพื่อให้สามารถรับรู้
ถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การวัดผลด้วยวิธีการนี้ต้องการจำนวนผู้ร่วมทดลองมากและในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...
ชื่นชีวิตสุขภาพดีเอ็นเอจุลินทรีย์สารเคมี