เปิดวิสัยทัศน์ตำรวจยุค “สุวัฒน์” บังคับใช้กฎหมายนำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล

ข่าว

  เปิดวิสัยทัศน์ตำรวจยุค “สุวัฒน์” บังคับใช้กฎหมายนำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 ต.ค. 2563 20:36 น.

  • เปิดแถลงวิสัยทัศน์ ผบ.ตร.คนที่ 12
  • แบ่งงานบิ๊กตำรวจ “มนู” คุมงานปราบปราม “สุชาติ” คุมสืบสวน

  • OUR COPS “ตำรวจไทยของเราทุกคน”


  พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ “ผบ.ตร.” คนที่ 12 ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รับไม้ต่อจาก “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เพื่อนร่วมรุ่น นรต.36 ซึ่งพิธีการเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ มีการมอบตราสัญลักษณ์และธงประจำตำแหน่ง ชอตสุดท้ายบนเวที ผบ.ตร.คนเก่า สวมกอด ผบ.ตร.คนใหม่ เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมพิธีต่างยืนขึ้นปรบมือให้...

  เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
  เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

  อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.สุวัฒน์ เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงาน โดยมีข้าราชการตำรวจผู้บังคับการขึ้นไปเข้าร่วมสัมมนา รวม 496 นาย

  ทั้งนี้ ผบ.ตร.คนใหม่ ได้มุ่งเน้นการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

  ยุติบทบาท ผบ.ตร.ในวันสุดท้าย
  ยุติบทบาท ผบ.ตร.ในวันสุดท้าย

  โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” คือ

  1.เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

  เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในทุกด้าน
             
  เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

  เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รับมอบหมายอันเป็นประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
             

  2.ที่นำสมัย มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี

  “ด้านบุคลากร” ข้าราชการตำรวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล 
             
  “ด้านสิ่งอุปกรณ์” มีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Bigdata) เพื่อตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
             
  “ด้านบริหารจัดการ” มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และมีการทำงานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล

  แม่ทัพสีกากีคนใหม่
  แม่ทัพสีกากีคนใหม่

  3.มาตรฐานสากล มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงาน บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน

             
  4.เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา การทำให้ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดย...

  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใสได้มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย

  มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน

  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ

  สนับสนุนงานอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม

  ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  แบ่งงานบิ๊กตำรวจ “มนู” คุมงานปราบปราม “สุชาติ” คุมสืบสวน 

  สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้มอบหมายให้จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ ดูแลและบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

  งานสืบสวนสอบสวน มอบ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่วนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มอบ พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขณะที่ งานกฎหมายและคดี มอบ พลตำรวจเอก ชนสิษฎิ์ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  ด้านงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ มอบ พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ งานบริหาร มอบ พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และงานจเรตำรวจ มอบ พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ

  นรต.36 “รุ่นสังฆราชขอบิณฑบาต”
  นรต.36 “รุ่นสังฆราชขอบิณฑบาต”

  ส่องค่านิยมหลัก “ตำรวจไทยของเราทุกคน” (OUR COPS)

  “O” ย่อมาจาก Oneness เป็นหนึ่งเดียว ตำรวจ ประชาชน หน่วยงาน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

  “U” ย่อมาจาก Up-to-date with Universal standards นำสมัยได้มาตรฐานสากล มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล

  “R” Reliability and trust เชื่อถือไว้ใจศรัทธา อำนวยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาไว้วางใจว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และได้รับบริการที่ดี
             
  “C” Competency สมรรถนะ ความรู้ ทักษะการปฏิบัติหน้าที่มีมาตรฐาน

  “O” Overall Fairness สุจริตโปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้

  “P” People Orientation ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ “S” Service-mindedness บริการด้วยใจ มีจิตสำนึกบริการประชาชนเท่าเทียมกัน

  โดยส่วนตัวแล้ว “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.คนใหม่ เป็นคนที่สุขุมไม่ค่อยพูด เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ค่อยปรากฏออกสื่อสักเท่าไร ตามสไตล์นักสืบ ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะนำพา “องค์กรสีกากี ยุค 5.0” บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งปณิธานไว้ได้หรือไม่ ซึ่งประชาชนเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบ...

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขบิ๊กปั๊ดผบ.ตร.คนใหม่ผบ.ตร.ใหม่พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขวิสัยทัศน์ ผบ.ตร.special contentข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08:29 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์