กีฬา
100 year

ขึ้นตำรับสมุนไพรไทยอีก ครม.ไฟเขียวหนุนผู้ผลิต-ผู้ขาย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์20 พ.ย. 2562 09:10 น.
SHARE

ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 รวม 3 ฉบับ ทั้งหมดเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์แก่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาแผนไทย และสมุนไพรไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยฉบับแรกเป็นร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ...เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต ขอแก้ไขรายการ และอนุญาตให้แก้ไขรายการ ย้าย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเข้า ขาย หรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั่วคราว ขอต่ออายุ และการออกใบแทนใบอนุญาต และการขอโอนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

ทั้งนี้ ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่การผลิต เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ สามารถใช้สถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้แต่ต้องคำนึงถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และให้ผู้ประกอบการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ฉบับที่ 2 กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับ การแจ้งรายละเอียด และการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ...เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนตำรับ และการออกใบสำคัญ ส่วนฉบับที่ 3 กำหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ...เป็นการกำหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมุนไพรฉบับละ 5,000 บาท ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับและใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ลดค่าใช้จ่ายสมุนไพรไทยใบอนุญาตขึ้นตำรับสมุนไพรไทยลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนตำรับขายผลิตภัณฑ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้