king10
Thairath Logo
กีฬา

ปรับทัพคุม “นมโรงเรียน”

Share :
line-share-logo

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลค์บอร์ด กล่าวว่า มิลค์บอร์ดมีมติปรับลดคณะอนุกรรมการของมิลค์บอร์ด จาก 11 คณะ เหลือเพียง 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม คณะอนุกรรมการวิชาการโคนมและผลิตภัณฑ์นม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน เนื่องจากคณะอนุกรรมการเดิมบางคณะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโคนม รวมทั้งบางคณะไม่ได้มีการประชุมงานในส่วนที่รับผิดชอบ จึงปรับลดเหลือเฉพาะคณะอนุกรรมการชุดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับโครงการนมโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาน้ำนมเสื่อมคุณภาพหรือนมบูดบ่อยครั้ง จึงหาแนวทางกำกับดูแลตั้งแต่ต้นทาง คือ การผลิตน้ำนมดิบ ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมปศุสัตว์ การจัดสรรโควตาการจำหน่ายต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ผู้ผลิตที่เคยมีปัญหาส่งนมบูดจะถูกพิจารณาการจัดสรรโควตาในอนาคต นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้เกษตรอำเภอเป็นคณะทำงานกำกับดูแลการผลิตนมโรงเรียนแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด และประสานให้ครู-อาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับตรวจคุณภาพน้ำนมด้วยว่าไม่มีลักษณะผิดปกติ.

อ่านเพิ่มเติม...
เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะนมโรงเรียนการผลิตน้ำนมดิบอัตราภาษีนำเข้านมเสื่อมคุณภาพ