ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ระดมมาตรการตั้งรับสังคมผู้สูงอายุ เร่ง"ล้อมคอก"ก่อนเกิดปัญหา

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 พ.ค. 2560 07:15 น.
  SHARE
  จัดเต็มทั้งด้านภาษี-ที่อยู่อาศัย

  นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบข้อเสนอรายงานการศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีข้อเสนอว่า รัฐบาลควรมีการดำเนินการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ครอบคลุม 5 ประเด็น คือ มิติด้านสาธารณสุข มิติทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มิติด้านหลักประกันรายได้ การบูรณาการ การบริหารจัดการและฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และการเข้าสู่การเป็นสากลและประชาคมอาเซียน

  ทั้งนี้ ข้อมูลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวบรวมเสนอให้ ครม.รับทราบ มาจากการสอบถามหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการที่สอดคล้องกับข้อเสนอของกรรมาธิการฯ โดยในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดทำแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 20 ปี และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย แผนสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ แผนสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย แผนสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน และแผนพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

  นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการสนับสนุนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาทิ มาตรการทางภาษี ได้ยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆของสมาชิกที่ได้รับจาก กอช.รวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง ส่วนมิติที่เกี่ยวข้องด้านสังคม มีการผลักดันมาตรการที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วย โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ราชพัสดุ 4 แห่ง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ โดยกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ยกเว้น จ.เชียงใหม่ ให้กำหนดอัตราค่าเช่าตามกำหนดของกระทรวงการคลัง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สังคมผู้สูงอายุประชุมคณะรัฐมนตรียกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้