king10
Thairath Logo
กีฬา

กรมศุลกากรดึงพันธมิตรเอกชน ประเดิมนำร่องสินค้า 8 กลุ่มพิกัด

Share :
line-share-logo

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้กรม จะเปิดตัว “พันธมิตรศุลกากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับกรม โดยจะมีการรับเสนอแนะและขอคำแนะนำต่างๆจากภาคเอกชน เพื่อลดปัญหาและข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานจากส่วนกลางทำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เช่น สำนักพิกัดอัตราศุลกากร สำนักกฎหมาย สำนักมาตรฐานพิธีการ สำนักสืบสวนและปราบปราม เป็นต้น เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน เนื่องจากคณะทำงานชุดนี้ จะทำหน้าที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาให้ผู้ส่งออกและนำเข้า กรณีของการตีความหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นช่องโหว่ของการทุจริต

“ในระยะเริ่มแรก กรมจะนำร่องสินค้า 8 กลุ่มพิกัด ที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกมากที่สุด เช่น สินค้าเกษตร เภสัชกรรม สินค้าพลาสติก เครื่องจักร และเหล็ก เป็นต้น โดยสินค้าทั้ง 8 กลุ่มนี้จะครอบคลุมสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 60-70% ของสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด”.

อ่านเพิ่มเติม...
พันธมิตรศุลกากรกรมศุลกากรสินค้าเกษตรพันธมิตรเอกชนกุลิศ สมบัติศิริ