ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ก.แรงงาน-ภาคี ร่วมทำแผนยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

  ไทยรัฐออนไลน์6 เม.ย. 2560 08:52 น.
  SHARE

  กระทรวงแรงงานร่วมกับผู้นำภาคีแรงงานนอกระบบและ สสส. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ...

  น.ส.อรุณี ศรีโต ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560-2564 โดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันหารือเพื่อทำแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานในจังหวัดต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย และนำไปสู่การบันทึกข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัติอย่างมีพลัง สร้างสรรค์ และสานพลังประชารัฐร่วมกัน พร้อมตัวแทนแรงงานนอกระบบจาก 16 จังหวัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบคือคนจน และยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย เพราะมีถึง 21 ล้านคน แต่ปรากฏว่า แรงงานนอกระบบกลับเป็นกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานน้อยมาก ทำให้ขาดความมั่นคงในการทำงาน ขาดหลักประกันทางสังคม ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่มีองค์กรตัวแทน ทำให้ขาดอำนาจเจรจาต่อรอง รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมาย และสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานที่พึงมีพึงได้รับในฐานะเป็นกำลังแรงงานของประเทศ

  น.ส.อรุณี กล่าวต่อว่า สำหรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้มีความชัดเจนทั้งในเรื่องการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนา โดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 กระทรวง 20 หน่วยงาน ใน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. การสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม 2. การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ และ 3. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 ดังนั้น การบูรณาการนำร่องในพื้นที่ 16 จังหวัด โดยภาครัฐกับภาคประชาชน อย่างแกนนำแรงงานนอกระบบทำงานร่วมกัน ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ เรื่องการรวมกลุ่ม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพชีวิตต่างๆ เพื่อประชาชนส่วนใหญ่.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันแรงงานแรงงานแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงานสสส.

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้