ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เปิดมุมมอง โออาร์ ในวันที่เติบโตอย่างยั่งยืนคือเส้นชัย สิ่งที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายคือพลังความร่วมมือ

  Advertorial23 ก.ย. 2563 06:01 น.
  SHARE


  ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในแนวคิดการทำธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีมานี้ ก็เห็นจะเป็นการให้ความสำคัญกับการสร้าง “องค์กรที่ยั่งยืน” เนื่องด้วยเทรนด์โลกที่กำลังหมุนไปสู่จุดที่ “ความรับผิดชอบ” กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคคำนึง องค์กรใดๆ ก็ตามหากมุ่งหวังจะทำธุรกิจโดยมองเพียงเม็ดเงินและการเติบโตแค่เพียงลำพัง เพราะยึดมั่นกับแนวคิดเมื่อครั้งอดีตที่ต้องการวัดผลความสำเร็จเพียงแค่กำไร โดยไม่ใส่ใจผลกระทบที่ธุรกิจตนอาจกระทำต่อสิ่งแวดล้อม ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงอีกแล้ว

  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกที่ชัดเจนขึ้นทุกวัน องค์กรที่ขยับปรับตัวโดยมองความรับผิดชอบไปพร้อมกับการทำธุรกิจก็จะได้รับความเชื่อมั่นอันเป็นรากฐากสำคัญของความยั่งยืน

  อย่างไรก็ตาม แม้คำว่า “ยั่งยืน” มันอาจจะทำให้เรานึกภาพถึงการให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งโดยมากมักถูกนำเสนอในรูปแบบของการทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ที่เข้าไปเกี่ยวพันกับธรรมชาติ ทว่าในมุมมองของ “โออาร์” หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) องค์กรชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกของไทย กลับมีมุมมองที่น่าสนใจในเรื่องนี้ กับการ “มองกว้าง” ไปถึงภาพรวมที่มีหลากหลายมิติทับซ้อนกัน ดังนั้น สิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เพียงแค่ธรรมชาติ แต่ยังรวมถึงสังคมชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่องค์กรสามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น กลายเป็นอีกหนึ่งความหมายของคำว่ายั่งยืนที่หมายถึงความ “สมดุล” ในการเติบโตไปพร้อมกันของทุกฝ่าย เป็น “พลังแห่งความร่วมมือ” ที่เกิดจากการสร้างคุณค่าร่วมกัน

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว นโยบายที่ โออาร์ เชื่อมั่นจึงไปไกลกว่าแค่การทำ CSR แต่ขยับขยายไปถึง การเป็นธุรกิจที่เกื้อกูลสังคม (Social Inclusiveness) โดย โออาร์ ได้วางแผนสร้างแนวทาง “พลังแห่งความร่วมมือ” ใน 3 มิติ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาและเติบโตร่วมกับสังคมชุมชน ไปสู่การเป็นสังคมที่ดีกว่าอย่างแท้จริง ประกอบไปด้วย

  1. พลังแห่งความร่วมมือเพื่อการเติบโตร่วมกันกับสังคมชุมชน ลูกค้า และคู่ค้าอย่างยั่งยืน

  ในส่วนนี้ หากใครได้มีโอกาสแวะเวียนไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station อยู่บ่อยๆ ก็จะได้เห็นหลากหลายโครงการที่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าและคู่ค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาของสังคมไปด้วยในตัวเพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กัน อาทิ

  ความสำเร็จของโครงการ “ไทยเด็ด” ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง โออาร์ กับหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โดยการคัดเลือกของดีของเด็ดมาวางจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันฯ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยอาศัยเครือข่ายของ PTT Station ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นการช่วยให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  หรือหากใครที่ติดใจในความอร่อยสดชื่นของเครื่องดื่ม Cafe Amazon ก็อาจจะสังเกตเห็นว่าบางสาขาเริ่มมีบาริสต้าเป็นผู้สูงวัย ผู้พิการทางการได้ยินและการเรียนรู้ รวมถึงทหารผ่านศึก ซึ่งพี่ๆ เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของโครงการ Cafe Amazon for Chance เพื่อมุ่งหวังในการสร้างคุณค่าอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งผลต่อคุณค่าด้านจิตใจและยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกทางหนึ่ง

  นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station รายอื่นๆ อีกทั่วประเทศที่ใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมันฯ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนโดยรอบ ทั้งในสถานการณ์ปกติ ยามเกิดภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ผลกระทบจาก COVID-19 ที่เปิดพื้นที่ฟรีให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรหรืออาหารทะเลล้นตลาดมาจำหน่าย เป็นต้น

  2. พลังแห่งความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

  ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านพลังงานและมีส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ความล้ำสมัยที่ถูกคิดค้นขึ้นจึงไม่ได้เพียงนำไปใช้ในทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังถูกต่อยอดเป็น “การสร้างสรรค์” เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาดูแลในทุกกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กระบวนการรับ เก็บ จ่ายและขนส่งน้ำมัน การตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน รวมไปถึงการการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ด้วยแนวคิด “อารยสถาปัตย์” หรือ Friendly Design

  และนอกจากนั้น ยังรวมไปถึงแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ผ่านโครงการจำนวนมาก ได้แก่ โครงการแยกแลกยิ้ม ที่นำรายได้จากการขายขยะในสถานีบริการน้ำมันฯ มาพัฒนาชุมชน โครงการ Cafe Amazon Circular Living ที่นำวัสดุใช้แล้วภายในร้าน ทั้งขวดพลาสติกบรรจุนมสด ถาดรองขนม เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟที่เหลือจากกระบวนการคั่วกาแฟที่โรงคั่วกาแฟ Cafe Amazon ฯลฯ มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล นำมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้านที่มีดีไซน์ที่สวยงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ Cafe Amazon ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณการใช้พลาสติกภายในร้าน จะเห็นได้จากอุปกรณ์ภายในร้าน เช่น แก้วร้อน แก้วเย็น หลอดกาแฟ ฯลฯ เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติทั้งสิ้น

  3. พลังความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

  หากความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักของมิตรภาพ ความโปร่งใสก็คงเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานธุรกิจ ด้วยเหตุผลนี้ “ความเชื่อมั่น” จึงเป็นเหมือนหลักการสำคัญที่ โออาร์ ยึดถือ และต้องการสร้างความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ประกอบไปด้วยการทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่าง “มีจริยธรรม” “ไม่เอาเปรียบ” ทำให้เกิดความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดี ส่งผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว

  จากแนวทางทั้ง 3 มิติ ของ โออาร์ ได้ทำให้เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวว่า หากเราเทียบองค์กรเป็น “ไม้ใหญ่” การจะยืนหยัดอยู่ได้นั้น สิ่งสำคัญก็คือการใส่ใจที่รากฐานซึ่งก็คือ นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจต่างๆ ขององค์กร แต่การยืนต้นเป็นไม้ใหญ่ “เพียงลำพัง” สักวันก็อาจต้องล้มลงจนได้ ด้วยเหตุนี้ โออาร์ จึงพยายามจะเป็นต้นไม้ที่แผ่ก้านใบออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อมอบความร่มเย็นให้กับทุกฝ่ายที่อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนเรื่อยมา อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะให้หน่ออ่อนอีกจำนวนมากพากันแตกยอดต่อไปไม่รู้จบ เพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่ดีกว่า และพาสังคมชุมชนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยการร่วมสร้างคุณค่าไปด้วยกันในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โออาร์PTTORORองค์กรที่ยั่งยืนปตท.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18:36 น.