ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกันสังคม เพิ่มช่องทางยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ ให้ปลอดภัยจาก "โควิด-19"

  ไทยรัฐออนไลน์5 เม.ย. 2563 10:35 น.
  SHARE

  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางปลอดภัยห่างไกล "โควิด-19" ในการขอรับสิทธิประโยชน์ คาดว่าจะมีผู้สนใจและใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

  นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว การงดจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งให้ลดการรวมตัวกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  ขณะที่ สำนักงานประกันสังคม จึงได้เร่งพัฒนาช่องทางให้บริการ เพื่อตอบสนองมาตรการภาครัฐอันมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประกันตน ผู้ใช้บริการ ในวันนี้ผู้ประกันตนที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมสามารถยื่นแบบขอรับสิทธิประโยชน์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร หรือว่างงาน และชราภาพ ได้ในช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ) โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แอปพลิเคชันไลน์ ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามายังสำนักงานประกันสังคม

  ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจึงได้เร่งออกระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564 โดยมีสาระสำคัญให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนพร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ) โทรสาร ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอปพลิเคชันไลน์ ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ดำเนินการดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมที่ช่องทาง www.sso.go.th เพื่อกรอกรายละเอียดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบ

  2. ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ) โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แอปพลิเคชันไลน์ ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัด/สาขา ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซด์ www.sso.go.th

  อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาช่องทางให้บริการเพิ่มขึ้นสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะมีผู้สนใจและใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการรวมตัวกัน ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประกันสังคมโควิด-19ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรน่าwww.sso.go.thข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้