ข่าว
100 year

สานพลังร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์16 ก.ค. 2562 06:01 น.
SHARE

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ที่สุดของงานมหกรรมภาคอุตสาหกรรมไทย งาน “Thailand Industry Expo 2019” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลังร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ และการสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ การพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ ให้รู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์จาก Open Innovation และเสริมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งาน Thailand Industry Expo จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว ด้วยจุดเริ่มต้นที่อยากจะแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ทุกคนได้รับทราบ และจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้งานนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา สำหรับการจัดงานในแต่ละปีจะมีการกำหนดแนวคิดการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความน่าใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ยกตัวอย่างเมื่อครั้งจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ในปีที่ผ่านมา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” เป็นการแสดงศักยภาพและผลสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมไทยในการเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอนาคต รวมทั้งการนำเสนอนโยบายและเครื่องมือบริการของภาคประชารัฐในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 100,000 คน มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้สู่ Industry 4.0 ที่มีมากถึง 40 หัวข้อ จำนวนประมาณ 4,600 คน ขณะที่ยอดขายภายในงาน ซึ่งเน้นการนำสินค้ามาทดสอบตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุค 4.0 มียอดการจำหน่วยรวมกว่า 21,000,000 บาท (ไม่รวมยอดจำหน่ายรถยนต์) ยอดขอสินเชื่อ Financial Loan (ภายในงาน) รวมจำนวนกว่า 637,900,000 บาท และยอดผู้ขอรับบริการโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) จำนวนกว่า 4,200 ราย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center:Thai–IDC) จำนวนกว่า 1,400 ราย และโครงการ Big Brother จำนวนกว่า 110 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching จำนวน 83 คู่ ก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 ในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีนิทรรศการที่รวบรวมโครงการต่างๆ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้า จากหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการแบ่งพื้นที่นิทรรศการหลักๆ ได้แก่

1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ หรือ Royal Pavilion โดยในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. TI Pavilion : Synergy for Success ซึ่งถือเป็นพื้นที่หลักของการจัดงาน โดยพื้นที่ส่วนนี้ จะเป็นการต่อยอดจากปีที่แล้วที่ประเทศได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวถึง ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายเพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือเชิงรูปธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาสู่ Industry 4.0. โดยนิทรรศการได้จัดแสดงเนื้อหาตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนตามนโยบายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทย ด้วย ดิจิทัล และ Innovation เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้เรียนรู้แนวทางความรู้มือที่เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงและผู้ประกอบการ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับธุรกิจของตนเอง ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็ว

3. ITC Showcase เป็นการจัดแสดงพื้นที่จำลองของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ INDUSTRY TRANSFORMATION CENTER 4.0 (ITC 4.0) โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 105 แห่ง ซึ่งในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการการให้บริการของศูนย์ดังกล่าวจากทั่วประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค จังหวัด และบริการเฉพาะทาง รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ มาร่วมให้บริการผู้ประกอบการในงานอีกด้วย เรียกได้ว่า มางานเดียวจบครบทุกบริการของศูนย์ ITC 4.o

4. CIV Pavilion (Creative Industry Village) เป็นการจัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่า…วิถีชุมชน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV แบบบูรณาการ โดยจะนำเสนอ Showcase หมู่บ้าน CIV จาก 4 ภูมิภาค ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาจากภาครัฐ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่างๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สะท้อนถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ

5. International Collaboration เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยได้รับบทบาทเป็นประธานอาเซียน ดังนั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดสรรพื้นที่โซนนี้ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับประเทศ และสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในโลกยุค 4.0

6. Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมาจำหน่ายและจัดแสดงมากมายในพื้นที่ส่วนนี้

7. Digital Transformation Pavilion เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยภายในพื้นที่จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย 1. โซนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation 2. โซนให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) - มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในธุรกิจ 3. โซนอบรม/สัมมนา - จัดอบรม/สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับดิจิทัล เช่น การทำตลาดออนไลน์ การเริ่มต้นทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เป็นต้น และ 4. Technology Show Case (ระบบดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรม) - โชว์ผลงาน Success Case ด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จของกระทรวงอุตสาหกรรม – เชิญบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่ได้รับรางวัลเด่นๆ มาจัดแสดงภายในโซนนี้

8. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brother และรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 300 ราย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด กิจกรรม workshop และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อาทิ Maker Society และคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน

ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ หาแรงบันดาลใจ หาองค์ความรู้ หาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายภายในงาน นอกจากนี้ งานนี้ ยังเป็นประโยชน์และมีความสนใจสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะงานนี้ น่าจะตอบโจทย์ครบสำหรับทุกคน จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ประชาชนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในงาน Thailand Industry Expo 2019 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ อาคาร 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.thailandindustryexpo.com , www.DIP.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2202 4414 18

เครดิตรูป : http://www.thailandindustryexpo.com 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Thailand Industry Expo 2019กระทรวงอุตสาหกรรมมหกรรมภาคอุตสาหกรรมไทยSynergy for SuccessนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯSMEsเอสเอ็มอี

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED