king10
Thairath Logo
กีฬา

ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ

โดย หมัดเหล็ก
18 พ.ค. 2562 05:01 น.
Share :
line-share-logo

การที่ ครม. อนุมัติ การก่อสร้างรถไฟเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ค่อนข้างจะแน่นอนว่า ซีพี จะได้รับสัมปทานโครงการดังกล่าว ภายใต้การกำกับดูแลของ การรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่าของโครงการนี้ไม่ใช่อยู่ที่การขนส่งผู้โดยสารระหว่าง 3 สนามบินอย่างเดียว แต่อยู่ที่การ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ระหว่างเมืองที่รถไฟความเร็วสูงผ่านไปยัง 3 สนามบิน จะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

โครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง หรือโครงการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา ให้เป็นสนามบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และทันสมัยด้วย

ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ ฮ่องกง หรือเวียดนาม มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้

เพราะฉะนั้นการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ จึงต้องบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อเข้าสู่การแข่งขันและปรับสภาพให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก ตามที่มีผู้เข้ายื่นซองประมูล 3 ราย โดยกำหนดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมใน 15 วัน ประกอบด้วย กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ต้องส่งเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการเสนอของสนามบินนาริตะมาประกอบ เพื่อบริหารสนามบิน รวมถึงการบำรุงรักษาและพัฒนาควบคู่กันไป

ขณะที่ กลุ่มแกรนด์ คอนเซอร์เตียม จะต้องเสนอเอกสารยืนยันประสบการณ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เสนอขึ้นมา ซึ่งจะเสี่ยงต่อการขัดกับข้อสัญญาที่เอกสารไม่ครบถ้วนแล้วเรียกเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง

ประเด็นต่อมา การกำหนดเวลาส่งซองการประมูลที่ไม่พร้อมกัน และมีการ ส่งเอกสารการประมูลเกินกว่าเวลาที่กำหนด จนถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นหรือไม่

โดยเฉพาะการอ้างเหตุผลของฝ่ายบริหารที่ว่า การประมูลโครงการร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีเอกสารจำนวนมากทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนดได้ เป็นการอ้างอิงที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลและจะมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการต่อไปด้วย

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาถือเป็นโครงการใหญ่และเป็นหน้าที่ของสังคมจะต้องช่วยตรวจสอบ เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การแต่งตั้งผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นผู้สังเกตการอิสระเข้าร่วมประชุม ถือว่าทำหน้าที่แทนสังคมในการตรวจสอบตามกระบวนการ จะทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บนหลักธรรมาภิบาล.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

อ่านเพิ่มเติม...
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินรถไฟความเร็วสูงซีพีปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งคาบลูกคาบดอกข่าวทั่วไป