อัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐานอินดอร์สเตเดียมฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ข่าว

อัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐานอินดอร์สเตเดียมฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ไทยรัฐออนไลน์

4 พ.ค. 2560 18:19 น.

บันทึก

ร.10 พระราชทาน พระราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมธาตุส่วนพระองค์ ประดิษฐานยังมณฑลพิธีลานอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก ในสัปดาห์งานวันวิสาขบูชา 4-10 พ.ค. สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา 10 พ.ค.นี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ดิถีวิสาขบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เสด็จประสูติมาในที่เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ล้วนเป็นไปในดิถีเดือนเพ็ญวิสาขะต่างปี หากใคร่ครวญให้ดียิ่งขึ้น ดิถีอัศจรรย์นี้บอกธรรมแห่งความเป็นพุทธะได้หลายสถาน ผู้ทรงดับทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ครั้นทรงกระจ่างเรื่องกลไกแห่งทุกข์แล้ว มิได้ทรงเก็บงำไว้เพียงลำพัง ยังทรงพระกรุณาชี้ทางพ้นทุกข์ให้แก่พหูชน ตราบจนดับขันธปรินิพพาน

แม้การดำรงขันธ์ของพระองค์จะดับสูญ แต่ว่าพระพุทธธรรมเกิดปรากฏแล้วยังดำรงอยู่เกิดเป็นพระพุทธศาสนาตราบทุกวันนี้ คุณค่าของวันวิสาขบูชานอกจากเตือนให้สำนึกในพระพุทธคุณ ยังชวนให้เกิดความสลดสังเวชว่า ความเกิดและความดับนั้น มีขึ้นทุกขณะและเป็นของคู่กัน แม้ในความเกิดพระรูปพระโฉมของพระศาสดา ก็ยังมีความดับไปตามกฎสามัญ ความระลึกชอบได้เช่นนั้น ย่อมสามารถโน้มน้าวพุทธบริษัทผู้เกิดมาแล้วบนโลกนี้ ให้เพียรเจริญรอยตามบนอริยมรรค จนสู่จุดหมายที่เหนือความเกิดและดับ ด้วยการละความหลงจับยึดในสิ่งมายาทั้งปวง คลายความมัวเมา ยึดถือตัวยึดถือตนลง เว้นวางการแบ่งเขาแบ่งเรา อันจะช่วยยุติความเบียดเบียน ก้าวร้าว บาดหมาง และชิงชังกัน

เมื่อสมาชิกในสังคมใดทำได้เช่นนั้น ความเมตตากรุณาอย่างยุติธรรมย่อมบังเกิด สรรพชีวิตในสังคมนั้นย่อมอิงอาศัยกันได้อย่างปราศจากเวรภัย สันติสุขที่แท้ย่อมปรากฏให้ประจักษ์เห็นจริง ไม่ใช่เพียงแค่อุดมการณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาไว้ด้วยดีแล้วบนแผ่นดินไทย สมควรที่ชาวไทยจะได้สืบสานพระพุทธศาสนา น้อมนำคุณค่าของวันสำคัญนี้มาสู่ตน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลกนี้ให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป ถ้าท่านทั้งหลายอยู่ในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อใด ความผาสุกสิริสวัสดิ์ทุกประการย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อนั้น

อีกด้าน เมื่อเวลา 08.30น.ที่ลานอินดอร์สเตดียม หัวหมาก มีพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ ที่ได้รับพระราชทาน พระราชานุญาติจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวยังมณฑลพิธีลานอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ในระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค. ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560

พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะกรรมการเตรียมงานฝ่ายบรรพชิต งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาฯ กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้ จัดขึ้นที่ลานอินดอร์สเตดียม หัวหมาก เนื่องจากท้องสนามหลวง ต้องเตรียมสถานที่ในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนั้นเวลา 10.00 น. มีพิธีเปิดเต็นท์กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) “มหามกุฏปัญญาศาลา MBU Pavilion” ภายในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมร. เป็นประธานเปิดงาน

กรรมการเตรียมงานฝ่ายบรรพชิต งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาฯ กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพระองค์ทรงประทานพระรูปจำนวน 1,000 ใบ และหนังสือพระประวัติ 300 เล่ม มอบให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าชมนิทรรศการด้วย และยังมีการจัดนิทรรศการ โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานอำนวยการโครงการย้าย มมร. ฝ่ายคฤหัสถ์ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมสอนทำดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กิจกรรมทอล์กธรรมประชันทอล์กโชว์ จากพระนักเทศน์ชื่อดัง กิจกรรมธรรมะดารา ที่จะนำดาราที่มีชื่อเสียงมาพูดถึงการนำหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตด้วย

ด้านพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ในวันที่ 6-8 พ.ค.นี้ มจร.กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 พ.ค.เวลา 09.00 น.ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิดงาน จากนั้นมีปาฐกถา อภิปรายกลุ่ม และสรุปแนวทางเลือกการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ในหัวข้อ " สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา "

จากนั้นวันที่ 8 พ.ค. จะมีพิธีฉลองวันวิสาขบูชา ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีสุนทรพจน์จากบุคคลสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี เลขาธิการศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เลขาธิการองค์การยูเนสโก จากนั้นเวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2560.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เข้มข้นก๋วยเตี๋ยวเรือ 10 บาท
01:55

เข้มข้นก๋วยเตี๋ยวเรือ 10 บาท

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 04:42 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์