แคร์สื่อที่ไหน สปท.เทเสียงผ่าน พ.ร.บ.คุมสื่อ หลังอภิปราย 7 ชม.

Share :
line-share-logo

ที่ประชุม สปท. มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายคุมสื่อ หลังอภิปราย 7 ชั่วโมง ด้วยคะแนนเห็นชอบ 141 ไม่เห็นชอบ 13 งดออกเสียง 17...

หลังจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน สปท. เรื่องร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และร่าง  พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ โดยใช้เวลาอภิปรายประมาณ 7 ชั่วโมง โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ปรากฏว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 141 ไม่เห็นชอบ 13 งดออกเสียง 17

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้อีกภายใน 30 วันหรือไม่ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนน 88 ต่อ 67 และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการไปแก้ไขเอง.

อ่านเพิ่มเติม...