ออมสิน ผุด 'ธนาคารผู้สูงวัย' ออกเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐ ดอก 1% ต่อปี

ข่าว

ออมสิน ผุด 'ธนาคารผู้สูงวัย' ออกเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐ ดอก 1% ต่อปี

ไทยรัฐออนไลน์

4 เม.ย. 2560 18:40 น.

บันทึก

ออมสิน เปิดตัว "ธนาคารผู้สูงวัย" ออกผลิตภัณฑ์สำหรับคนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เงินฝากเผื่อเรียก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 ไม่เกิน 1 ล้าน จำกัดคนละ 1 บัญชี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี จ่อคลอดสินเชื่อที่อยู่อาศัย นำบ้าน-ที่ดินมาค้ำประกัน...

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินที่จะให้บริการสำหรับผู้สูงวัยในชื่อ "ธนาคารผู้สูงวัย" เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมพร้อมการดูแลเป็นอย่างดี โดยพร้อมที่จะให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งธนาคารออมสินได้เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ อีกทั้งเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ยังคงสามารถดำเนินชีวิตโดยมีสถานะการเงินที่มีความมั่นคงในอนาคตที่จะมาถึงอีกไม่นานจากนี้

สำหรับธนาคารผู้สูงวัยนี้ ประกอบด้วย 1. บริการทางการเงินเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (ดอกเบี้ยเพิ่ม 100% จากเงินฝากเผื่อเรียกปกติของธนาคารฯ อยู่ที่ 0.50% ต่อปี)

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี ระยะเวลารับฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) คือ เดือนที่ 1-6 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.50% ต่อปี เดือนที่ 13-18 = 2.00% ต่อปี และเดือนที่ 19-24 = 3.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.875% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.206% ต่อปี)

2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงวัย ได้แก่ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ผู้กู้อายุ 60-70 ปี วงเงินกู้ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (Flat Rate) พร้อมโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครถือบัตรออมสิน GSB VISA Debit Smart Life และยกเว้นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยรับประกันสินเชื่อ นอกเหนือจากใช้บุคคลค้ำประกัน และยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น "โครงการชีวิตดี มีธรรมะ กินอย่างไร ไร้โรคา" เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทนี้เมื่อไม่นานมานี้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจมีผู้ใช้บริการแล้ว 245 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 17.73 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ขณะเดียวกัน ยังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) เงินกู้สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยนำที่อยู่อาศัยของตนเองมาค้ำประกันสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ธนาคารฯ ให้วงเงินกู้ 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารค้ำประกัน และให้วงเงินกู้ 60% กรณีใช้ห้องชุดค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากนี้อีก 2 เดือน จะเปิดตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเรื่องเงื่อนไขการให้สินเชื่อ โดยเบื้องต้นจะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ระยะเวลาให้สินเชื่อ 25 ปี ทยอยจ่ายเป็นรายเดือน จนครบอายุ 85 ปี โดยผู้กู้สามารถเลือกจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หรือให้ธนาคารหักในวงเงินที่ทยอยจ่ายให้ก็ได้

สำหรับวงเงินกู้ ธนาคารจะให้วงเงินกู้ 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารเป็นหลักประกัน และให้วงเงินกู้ 60% กรณีใช้ห้องชุดค้ำประกัน โดยผู้กู้หรือญาติสามารถมาซื้อคืนได้ก่อนครบสัญญาหรือในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต แต่หากไม่ต้องการซื้อคืนสามารถฝากขายกับธนาคารได้ โดยกำไรส่วนต่างจากการขายจะโอนให้ผู้กู้หรือญาติ เบื้องต้นกำหนดวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท แต่หากเต็มจำนวนก็สามารถเพิ่มวงเงินได้ โดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยกว่า 3 แสนล้านบาท ซึ่งหากผ่อนชำระหมดสามารถนำมาเข้าโครงการได้ โดยในระยะนำร่องโครงการ จะเลือกปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ขอกู้ที่อยู่อาศัยเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมก่อน เพราะสามารถขายได้ง่าย ส่วนบ้านนอกโครงการ เช่น ที่อยู่ใกล้ชุมชนแออัด จะพิจารณาในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเคหะลูกกตัญญูดูแลบุพการี สำหรับผู้กู้อายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพมีรายได้แน่นอน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันและดูแลอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายทั้งของตนเองหรือของคู่สมรส โดยมีหลักฐานการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีประจำปีจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีแรก 0% ปีที่ 2 = MRR-2.75% ปีที่ 3 = MRR-1.50% และปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารฯ 25 ปี โดยจะพิจารณาหลักประกันจากต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ ต้องเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม

นอกจากเหนือจากบริการทางการเงินดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงวัยในชุมชนประชารัฐสีชมพู ที่ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในสังคมชุมชนตัวเองอย่างมีคุณค่าด้วยการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน ได้แก่ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณอายุ เป็นต้น โดยจะดำเนินการโครงการต่างๆ เพิ่มเติมอีกต่อไปอย่างต่อเนื่อง.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ลูกทรพีทุบตี-ปล่อยแม่อดอยาก หวังให้ตายจะได้ฮุบสมบัติ สุดท้ายป่วยตายก่อนแม่
04:43

ลูกทรพีทุบตี-ปล่อยแม่อดอยาก หวังให้ตายจะได้ฮุบสมบัติ สุดท้ายป่วยตายก่อนแม่

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 11:08 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์