ไลฟ์สไตล์
100 year

ข้าราชการดีเด่น

ซี.12
4 เม.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

นอกจากที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นในกระทรวงต่างๆฝ่ายพลเรือนยังมีทุกกระทรวง

ขอเริ่มด้วย กระทรวงการคลัง หน่วยแรกคือ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวนิตยา คันศร กรมธนารักษ์ นายพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ นายสมโภชน์ เทียนทอง กรมบัญชีกลาง นางสาวจารุมาศ สมบูรณ์ศิลป์ นางสาวชลพรรณ สิงห์สาคร กรมศุลกากร นางกาญจนา สุวานิโช นางสาวธิติมา ลฆุโภชน์ นางคณิตา พรหมมาศ กรมสรรพสามิต นางสาวปริษา ยังมีสุข นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์ นางจาริณี จินะ กรมสรรพากร นางศุลีพร รองเงิน นายวิทูร คุณชัยมัง นายจำรัส เกษม นางบุศริน เวชมนต์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวปิยฉัตร รัตโนภาส สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวอัจฉรา กาบย้อย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางนันทกาญจน์ สอนเดช

ข่าวแนะนำ

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวพรพรรณ ธำรงสุวรรณกิจ นายพฤทธิ์ จำเริญธรรม กรมการกงสุล นางสาวพัณณ์ชิตา รมยานนท์ กรมพิธีการทูต นายสมชาย อังสนันท์สุข กรมยุโรป นางสาววัลย์ลิกา อั่งสกุล กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นายนิกรเดช พลางกูร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นางสาว อมรรัตน์ กังวาลโชติ กรมสารนิเทศ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ กรมองค์การระหว่างประเทศ นายธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นายปวีณ ธนรัช กรมอาเซียน นางสาวลัสพรรณ ตุ้มสวัสดิ์ กรมเอเชียตะวันออก นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสุรีรัตน์ โพธิพิมพ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวรรธนชัย โตสวัสดิ์ กรมพลศึกษา นางสาวพิกุล วิบูลสิริกุล กรมการท่องเที่ยว นางสาวศุลีวรรณ ดีที่สุด สถาบันการพลศึกษา นายสมชาย ประเสริฐศรี นายกอบกิจ ธรรมนุชิต

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางมาลา เที่ยงจรรยา นางนิภาพร ไทยะลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางปรีญา เฟื่องพิศิษฐ์ นางสายใจ เรืองรอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ นายสมหมาย เปียประโมง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล นายโกวิทย์ สมปัญญา กรมกิจการผู้สูงอายุ นางกันตา ดีเติม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกุลพล รัตนโสภณ นายวีระ คำกอง กรมชลประทาน นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร นายวรุฒ พจน์ศิลปชัย นายธิษณะ เสรีคชหิรัญ นายอนุชา งามคีรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวอณัศยา ชาวเวียง นายสมบัติ แย้มสมพร กรมประมง นายปรเมษฐ์ มุสิการุณ นายชูชาติ สาหร่าย กรมปศุสัตว์ นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ นายอำนวย กวมทรัพย์ นางมัณฑนา จินตกานนท์ กรมพัฒนาที่ดิน นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง นางพรทิพย์ ขวัญใจ กรมวิชาการเกษตร นายยสิศร์ อินทรสถิตย์ นางกัญญาณัฐ ไผ่แดง นางกาญจนา สินเกิดสุข กรมส่งเสริมการเกษตร นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี นายอภิสิทธิ์ ลือพักตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ นางวิไลลักษณ์ ศรีถนอมวงศ์ นางพิมพ์พรรณ ศรีจิตตะวา สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าที่ร้อยเอกจักรกฤช ชุติมาโชติ นางสมพร สนไชย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นางสาวณมาพร อัตถวิโรจน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวตาปี วัชรางกูร นายประดิษ เสนาธรรม กรมการข้าว นายสมใจ สาลีโท นางทองใบ คงคาใส กรมหม่อมไหม นางจิตต์ลดา วงษ์โพธิ์ดี นายประเสริฐ เขจะรานนท์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายฐิติกร จรรยาธรรม นางสาวอุมาพร มณีเรืองเดช

รายชื่อข้าราชการดีเด่นนี้จะเสนอสลับกับเรื่องราวอื่นๆตามความเหมาะสม.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ข้าราชการดีเด่นข้าราชการกระทรวงการคลัง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:13 น.