Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
คนไทยมีเงินเก็บไม่ถึง 5 หมื่น

Personal Finance

Banking & Bond

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

คนไทยมีเงินเก็บไม่ถึง 5 หมื่น

Date Time: 7 ก.ค. 2563 07:50 น.

Summary

  • ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบของ ธปท. ล่าสุดสิ้นเดือน เม.ย.63 พบว่า มีจำนวนบัญชีเงินฝากทุกประเภท 102.1 ล้านบัญชี

Latest

“ซื้อบ้าน" ปี 67 ต้องรู้อะไรบ้าง? ป้องกันการถูกหลอก รับประโยชน์จาก "มาตรการกระตุ้นอสังหา"ของรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบของ ธปท. ล่าสุดสิ้นเดือน เม.ย.63 พบว่า มีจำนวนบัญชีเงินฝากทุกประเภท 102.1 ล้านบัญชี คิดเป็นเงินฝาก 15.25 ล้านล้านบาท หากแยกตามจำนวนเงินฝากพบว่า คนไทยส่วนใหญ่มียอดคงค้างเงินฝากค่อนข้างต่ำ หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนต่อบัญชี คิดเป็น 88.41 ล้านบัญชี หรือ 86.59% ของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งหมด เป็นมูลค่าเงินฝากรวม 438,106 ล้านบาท หรือเพียง 2.89% ของวงเงินฝากรวมทั้งระบบ

ขณะที่มีบัญชีที่มีเงินฝากเกินกว่า 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อบัญชีรวม 4.23 ล้านบัญชี คิดเป็นวงเงินฝาก 298,088 ล้านบาท, บัญชีที่มีเงินฝากมากกว่า 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท มี 3.34 ล้านบัญชี วงเงินฝาก 462,386 ล้านบาท, บัญชีที่มีเงินฝากเกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท มี 3.02 ล้านบัญชี วงเงิน 947,908 ล้านบาท, บัญชีที่มีเงินฝากเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท มี 1.44 ล้านบัญชี วงเงิน 1.02 ล้านล้านบาท หากคิดยอดรวมของบัญชีที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท จะมีจำนวนบัญชี 98.37% ของบัญชีเงินฝากรวม แต่หากคิดเป็นมูลค่าจะอยู่ที่ 23.54% ของเงินฝากรวมในระบบเท่านั้น

ส่วนบัญชีที่มีเงินฝาก 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท มี 1.52 ล้านบัญชี เงินฝาก 3.84 ล้านล้านบาท, บัญชีที่มีเงินฝากเกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาทอยู่ที่ 92,547บัญชี เงินฝาก 1.38 ล้านล้านบาท, บัญชีที่มีเงินฝากเกินกว่า 25ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท 28,662 บัญชี เงินฝาก 1.01 ล้านล้านบาท, บัญชีที่มีเงินฝากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 13,525 บัญชี รวม 960,500 ล้านบาท หากคิดเฉพาะบัญชีเงินฝาก 100 ล้านบาทขึ้นไป จะมีเพียง 0.01% ของบัญชีเงินฝากรวม แต่หากคิดเป็นเงินฝาก จะอยู่ที่ 32.1% ของมูลค่าเงินฝากทั้งระบบ

ทั้งนี้ หากแยกเป็นประเภทบัญชีเงินฝาก พบว่า เป็นเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด 90,770,175 บัญชี แสดงว่า คนไทยยังไม่มีเงินออมตามสมควร ตามด้วยเงินฝากประจำ 3 เดือนหรือน้อยกว่า 3,977,910 บัญชี, เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 2,603,850 บัญชี, เงินฝากประจำ 6 เดือนถึง 1 ปี 2,597,773 บัญชี, เงินฝากประจำ 3-6 เดือน 965,868 บัญชี, เงินฝากประจำ 1-2 ปี 886,100 บัญชี และเงินฝากประจำ 2 ปีขึ้นไป 297,493 บัญชี.


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ