Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
คปภ.ลดดอกเบี้ย-เพิ่มความคุ้มครองข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 60-61

Economics

Thailand Econ

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

คปภ.ลดดอกเบี้ย-เพิ่มความคุ้มครองข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 60-61

Date Time: 8 พ.ค. 2560 14:41 น.

Video

New Era เวทีมวยราชดำเนิน | On The Rise

Summary

  • คปภ.ลดดอกเบี้ย-เพิ่มความคุ้มครองข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 60-61 รับมือภัยพิบัติตลอดปี 'สุทธิพล' ระบุ ปี 59 จ่ายเงินชดเชยแล้ว 648 ล้านบาท

Latest


คปภ.ลดดอกเบี้ย-เพิ่มความคุ้มครองข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 60-61 รับมือภัยพิบัติตลอดปี 'สุทธิพล' ระบุ ปี 59 จ่ายเงินชดเชยแล้ว 648 ล้านบาท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ประกันภัยด้านการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเกษตรจากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุมรวมกว่า 300 คน

นายสุทธิพล กล่าวว่า การประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับภาคการเกษตรของไทย ซึ่งโครงการประกันข้าวนาปี นั้นเป็นประเด็นที่กระทรวงการคลัง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน จนมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี 2559 เป็นจำนวนมาก

โดยในปีที่ผ่านมานั้นมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการประกันผลผลิตผู้ปลูกข้าวนาปี อยู่ที่ 1,510,000 ราย มีนาข้าวที่เข้าร่วมโครงการ 27,170,000 ไร่ ซึ่งปีที่ผ่านมามีพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติตามระเบียบทั่วทั้งประเทศ 624,770 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ 620,229 ไร่ โดยมีการีจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 684,000,000 บาท

ขณะที่ ภาคอีสานนั้น มีพื้นที่นาข้าวมากถึง 36 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เข้าร่วมโครงการมากถึง 16 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 และเฉพาะที่ขอนแก่นมีพื้นที่ปลูกข้าว 720,000 ไร่ มีเกษตรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการมากถึงร้อยละ 33.17 ดังนั้นในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี 2560-2561 คปภ. ยังคงประสานการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะประกันผลผลิตทางการเกษตรในประเภทข้าวนาปี ที่จะได้รับการคุ้มครองจากการให้บริการของรัฐ ได้อย่างครอบคลุม

อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลผลิตข้าวนาปี 2560-2561 นั้นเตรียมที่จะเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับชาวนาไทยและการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวนาไทย ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขณะนี้ คปภ.ได้มีการหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งได้ข้อสรุปที่ตรงกันในการที่จะปรับลดเบี้ยประกันข้าวนาปี ที่จะเริ่มจากปีการผลิต 2560 ให้ต่ำกว่าเบี้ยประกันในปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน จะขยายความคุ้มครองให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยครอบคลุมแนวทางการประกันที่เกิดจากความเสียหายจากน้ำท่วม หรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือไต้ฝุ่น ภัยที่เกิดจากอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ รวมไปถึงความเสียหายของนาข้าวที่เกิดจากศัตรูพืช หรือโรคระบาด โดย คปภ.เตรียมที่จะส่งเรื่องถึงกระทรวงการคลังเพื่อรายงานการเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าว เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอุดหนุนเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยต่อไป


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์