Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
เปิดโผ 13 บริษัทเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

Economics

Thailand Econ

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

เปิดโผ 13 บริษัทเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

Date Time: 2 มี.ค. 2566 05:47 น.

Summary

  • นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศรายชื่อบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของหลักปฏิบัติที่ดี ในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

Latest

เปิดสาเหตุทำไม “เศรษฐกิจไม่ดี” แม้คนไทยรายได้ฟื้นแล้ว หลังโควิด

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศรายชื่อบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของหลักปฏิบัติที่ดี ในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 13 ราย จากที่สมัครเข้าร่วม 32 ราย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแนวทางที่กรมให้การรับรอง โดยทั้ง 13 บริษัท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ดนตรี, เอ็มพีซีมิวสิค, โฟโนไรทส์, อาร์เอ็มเอสพับลิชชิ่ง, ออลแดนซ์ลิขสิทธิ์, โรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, ดิจิตอลวันโซลูชั่น, สไมล์มิวสิคไลเซนซิ่ง, ลิขสิทธิ์เพลงไทย, จ้วดจ้าดโปรดักชั่นเฮ้า, ลิขสิทธิ์เพลงดี, มีลิขสิทธิ์ และดีเอ็มซี 2021

“บริษัทเหล่านี้มีการดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่กรมกำหนด โดยเฉพาะการเปิดเผยรายชื่อเพลงที่ได้รับมอบให้เป็นผู้แทนจัดเก็บ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้งานเพลงที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ และนำส่งค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ให้แก่เจ้าของ ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของบริษัทจัดเก็บ ที่ช่วยส่งเสริมระบบลิขสิทธิ์ไทยให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์กับทั้งผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งาน”

ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงจึงควรเลือกใช้บริการบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับค่าลิขสิทธิ์จากงานเพลงของตนครบถ้วนแล้ว ยังสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ ใช้ประโยชน์จากงานเพลง

“กรมได้สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการใช้งานเพลงที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้ทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นภาระกับผู้ประกอบการ โดยได้จัดทำหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อให้บริษัทจัดเก็บนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งประกาศรายชื่อบริษัทที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ ประชาชน ได้ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส น่าเชื่อถือ”.


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ