Thairath OnlineThairath PlusThairath SportThairath TVMIRROR
InvestmentPersonal FinanceEconomicsBusiness & MarketingTech & InnovationSustainabilityExperts PoolVideosPR News
รายละเอียดล่าสุด เพิ่มเงินบัตรคนจน ช่วยผู้มีรายได้น้อย 4 กลุ่ม

Economics

Thailand Econ

กองบรรณาธิการ

Author

กองบรรณาธิการ

Tag

รายละเอียดล่าสุด เพิ่มเงินบัตรคนจน ช่วยผู้มีรายได้น้อย 4 กลุ่ม

Date Time: 1 พ.ค. 2562 21:09 น.

Video

บรรยง พงษ์พานิช แกะปมเศรษฐกิจไทยโตต่ำ ฟื้นช้า พร้อมแนะทางออก

Summary

  • แม้แผนแจกเงิน 1,500 บาท ท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยกเลิกไปแล้ว แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ต้องดำเนินต่อไป ในการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 62

Latest


แม้แผนแจกเงิน 1,500 บาท ท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยกเลิกไปแล้ว แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ต้องดำเนินต่อไป ในการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 62 และยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งทางกระทรวงการคลังเกรงว่า อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุน จึงได้เสนอมาตรการเข้าที่ประชุมครม. 30 เม.ย. และได้มีมติเห็นชอบในที่สุด

หนึ่งในนั้นเป็นการเพิ่มเงินสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 4 กลุ่ม วงเงินราว 13,000 ล้านบาท ใช้ซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม

  • 1.กลุ่มมีบุตรกำลังเรียน จะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน โดยได้รับครั้งเดียว ให้สิทธิตามจำนวนบุตร กรณีหากมีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท ใช้ซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ซึ่งตามฐานข้อมูลลงทะเบียนพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวนบุตร ประมาณ 2,700,000 คน ใช้งบประมาณ 1,350 ล้านบาท คาดว่าจ่ายเงินภายในวันที่ 15 พ.ค.2562
  • 2. กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ประมาณ 1,160,000 คน จะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นจำนวนเงิน 200 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ย. 2562 ใช้งบประมาณ ประมาณ 1,160 ล้านบาท
  • 3. กลุ่มเกษตรกรเป็นค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่น เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อคน โดยรับครั้งเดียว คาดใช้งบประมาณ ประมาณ 4,100 ล้านบาท มีเกษตรกรประมาณ 4,100,000 คน
  • 4.กลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทั้งในร้านธงฟ้าประชารัฐ และผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เป็นเงิน 500 บาท ต่อคน ต่อเดือน เท่ากันทุกคน จากเดิมบางคนได้ 200-300 บาท เพิ่มให้เป็น 500 บาท เท่ากัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-มิ.ย. คาดใช้งบประมาณประมาณ 6,600 ล้านบาท

ก่อนหน้านั้นที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านราย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 4 มาตรการ งบประมาณ 38,730 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ได้แก่ 1.ช่วยบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟ รวม 10 เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561 ถึง ก.ย.2562 ในอัตราค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส่วนนี้ใช้เงิน 27,060 ล้านบาท

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้จ่ายครั้งเดียว 500 บาทต่อคน ในเดือน ธ.ค.2561 และถอนออกมาได้ โดยใช้เงิน 7,250 ล้านบาท 3.ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้รับครั้งเดียว 1,000 บาทต่อคน ถอนเงินออกมาได้ ใช้เงิน 3,500 ล้านบาท 4.ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.2561 ถึง ก.ย.2562 ใช้เงิน 920 ล้านบาท.


Author

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์