บุคคลในข่าว (หน้า4) 06/05/62

ข่าว

บุคคลในข่าว (หน้า4) 06/05/62

อินทรีเหล็ก

  6 พ.ค. 2562 05:01 น.

  (ภาพ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม.)

  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ.....พสกนิกรไทยพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”....ขอจงทรง พระเจริญยิ่งยืนนาน

  สัมมนา กฤช เอื้อวงศ์ เปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นตามโครงการวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมี วิชชุดา เมฆานุวงศ์, ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา, รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และ ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันก่อน.
  สัมมนา กฤช เอื้อวงศ์ เปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นตามโครงการวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมี วิชชุดา เมฆานุวงศ์, ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา, รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช และ ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันก่อน.

  นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ...เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควร พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติสืบไป...อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรา พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป....เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

  ภูมิใจ มิเชล ซิดิเบ รองเลขาธิการสหประชาชาติ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ในฐานะผู้ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมป้องกันเอชไอวี โดยมี เตช บุนนาค, สวนิต คงสิริ และ สายสม วงศาสุลักษณ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย วันก่อน.
  ภูมิใจ มิเชล ซิดิเบ รองเลขาธิการสหประชาชาติ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ในฐานะผู้ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมป้องกันเอชไอวี โดยมี เตช บุนนาค, สวนิต คงสิริ และ สายสม วงศาสุลักษณ์ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย วันก่อน.

  ในการนี้ จะมี ผู้ต้องขังคดีการเมืองเข้าข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประกอบด้วย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, พิภพ ธงไชย, สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, สมศักดิ์ โกศัยสุข, สุริยะใส กตะศิลา อดีต แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ...ส่วน สนธิ ลิ้มทองกุล ยังจะไม่ได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากต้องคดีหลายคดี แต่ได้รับการลดโทษตามเกณฑ์....รวมกับผู้ต้องโทษอื่นๆที่เข้าเกณฑ์ของ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ อีกจำนวนนับหมื่นคน

  สู้เขาได้ สุพันธุ์ มงคลสุธี เปิด “ASEANbeauty 2019” งานแสดงสินค้าความงามและสุขภาพ เพื่อให้ธุรกิจความงามไทยแสดงศักยภาพสู่ตลาดโลก โดยมี มนู เลียวไพโรจน์, ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, เอ็ม กันดิ และ จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มาร่วมงานด้วย ที่ไบเทค บางนา วันก่อน.
  สู้เขาได้ สุพันธุ์ มงคลสุธี เปิด “ASEANbeauty 2019” งานแสดงสินค้าความงามและสุขภาพ เพื่อให้ธุรกิจความงามไทยแสดงศักยภาพสู่ตลาดโลก โดยมี มนู เลียวไพโรจน์, ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, เอ็ม กันดิ และ จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มาร่วมงานด้วย ที่ไบเทค บางนา วันก่อน.

  ในที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาวินิจฉัยมาตรา 231 (1) ว่าด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่... เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐ-ธรรมนูญ...ให้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ คณะกรรมาธิการพิจารณา พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 7 พ.ค. และ ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดที่จะแถลงลงมติในวันที่ 8 พ.ค. เวลา 09.30 น. ....เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการ คิดคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต. ต่อไป

  ประชุม คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, ปรารพ เหล่าวานิช, พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร และ นุชนาถ วสุรัตน์ มาร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ วันก่อน.
  ประชุม คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, ปรารพ เหล่าวานิช, พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร และ นุชนาถ วสุรัตน์ มาร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ วันก่อน.

  เช่นเดียวกับ ขั้นตอนการสรรหา ส.ว. โดย คสช. ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ยืนยันว่า จะประกาศรายชื่อ ส.ว.สรรหา ได้ภายในวันที่ 11 พ.ค.นี้แน่นอน...ตามกำหนดที่จะต้องประกาศชื่อ ส.ว.หลังจากประกาศรับรอง ส.ส.ภายใน 3 วัน....ตามข่าวจะมี อดีตผู้นำเหล่าทัพ อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สนช.ชุดปัจจุบันและ ครม.ชุดปัจจุบัน...พาเหรดไปเป็น ส.ว.ชุดนี้เกินครึ่ง.....อาทิ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ...พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน... พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ และ รมว.ยุติธรรม...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นต้น... เหล้าเก่าในขวดใหม่ไม่มีอะไรแตกต่างกับ สนช.ชุดปัจจุบัน

  ของเล่น ประสพ เรียงเงิน เปิดงาน “ไทยแลนด์ ทอย เอ็กซ์โป 2019” มหกรรมแสดงของเล่นนานาชาติ ครั้งที่ 7 ให้แก่ พงศธร ธรรมวัฒนะ โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, กฤษณะ แก้วธำรง, หริสุดา บุญยวัฒน์ และ สุภนิตย์ สุรชัยกุลวัฒนา มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
  ของเล่น ประสพ เรียงเงิน เปิดงาน “ไทยแลนด์ ทอย เอ็กซ์โป 2019” มหกรรมแสดงของเล่นนานาชาติ ครั้งที่ 7 ให้แก่ พงศธร ธรรมวัฒนะ โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา, กฤษณะ แก้วธำรง, หริสุดา บุญยวัฒน์ และ สุภนิตย์ สุรชัยกุลวัฒนา มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

  หันไปที่วิบากกรรมการเมืองของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่...ที่ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มั่นใจในหลักฐาน การถือหุ้นสื่อ ของธนาธร ที่สามารถจะเอาผิดได้เต็มร้อย... “อินทรีเหล็ก” อยากให้จับตาการเมืองช่วง บิ๊กเซอร์ไพรส์...มาเร็วเคลมเร็ว

  ส่องการตั้งรัฐบาล ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้ไปต่อ หรือจะมี นายกฯคนกลาง...ตามสูตร รัฐบาลแห่งชาติ...ฟังหูไว้หู...ตามสูตรรัฐบาลฝั่ง พลังประชารัฐ...จับมือ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และ พรรคเล็กอีก 11 พรรค...คาดจะได้ ส.ส. 260 ที่นั่ง...จะมี ลุงตู่ เป็นนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น รมว.มหาดไทย...พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รมว.กลาโหม ตามเดิม....จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่

  บุกอุดร ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน และ พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล จัดงานเปิด “รมย์รวินท์ คลินิก” ศูนย์ดูแลผิวพรรณและความงาม โดยมี เกียรติคุณ-จารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ, สุริยา ปิ่นรัตน์ และ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี วันก่อน.
  บุกอุดร ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน และ พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล จัดงานเปิด “รมย์รวินท์ คลินิก” ศูนย์ดูแลผิวพรรณและความงาม โดยมี เกียรติคุณ-จารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ, สุริยา ปิ่นรัตน์ และ โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี วันก่อน.

  ศึกในประชาธิปัตย์ กับการชิงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคภาค 2.... เลือก กรณ์ จาติกวณิช ได้ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค...เลือก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จะได้ เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขาธิการพรรค...แต่ถ้าเลือก อภิรักษ์ โกษะโยธิน จะได้ใครเป็นเลขาธิการพรรค ต้องลุ้น... ที่ไม่ต้องลุ้น คือ การเข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ...แน่นอนกว่า

  ห้าปีแล้ว บรม พิจารณ์จิตร และ เบนจามิน พอร์โต เปิดงานฉลองครบ 5 ปี เซ็นทรัล เอ็มบาสซี พร้อมนำเสนองานศิลปะ “TILTING FOREST” ป่าแห่งจินตนาการ โดยมี ดนัย สรไกรกิติกูล, ณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์ และ มทินา สุขะหุต มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี วันก่อน.
  ห้าปีแล้ว บรม พิจารณ์จิตร และ เบนจามิน พอร์โต เปิดงานฉลองครบ 5 ปี เซ็นทรัล เอ็มบาสซี พร้อมนำเสนองานศิลปะ “TILTING FOREST” ป่าแห่งจินตนาการ โดยมี ดนัย สรไกรกิติกูล, ณรัณ ธรรมาวรานุคุปต์ และ มทินา สุขะหุต มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี วันก่อน.

  ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ได้แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมประมูล...ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บริษัท ช.การช่าง บริษัท บีกริม จอยน์เวนเจอร์ และ Orient Success International Limited...ซึ่งมีข้อมูลที่อาจจะกระทบกับ กระบวนการคัดเลือก ดังกล่าว...จึงได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อ ศาลปกครองกลาง เพื่อขอความเป็นธรรมในคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ธนโฮลดิ้งและพันธมิตร ยังมุ่งมั่นและเคารพกติกาที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป.......ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย ช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งต่อพสกนิกรไทยในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านไปรษณียากรที่ระลึก บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างสมพระเกียรติและทรงคุณค่า สนใจสอบถามได้ที่ 1545

  "อินทรีเหล็ก"

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  แม่ภนิดา บรรจุอัฐิ แตงโม ไว้ข้าง พ่อโส แบ่งกระดูกบางส่วนให้ เบิร์ด
  05:00

  แม่ภนิดา บรรจุอัฐิ แตงโม ไว้ข้าง พ่อโส แบ่งกระดูกบางส่วนให้ เบิร์ด

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:10 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์