ข่าว
100 year

จัดแสดงผ้าบาติกในพระปิยมหาราช ทรงซื้อจากการเสด็จฯเยือนชวา 3 ครั้ง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 พ.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” เพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการเสด็จฯเยือนชวาทั้ง 3 ครั้ง และเพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศ ไทยอย่างยั่งยืนสืบถึงปัจจุบัน โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ

ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา, สมเด็จพระราชินีกุสตี กันเจิง ราตู เฮมัส, นางอนิตา รุซดี และท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์.
ฯพณฯ อะฮ์มัด รุซดี เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำ ประเทศไทย, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, ดร.จรัลธาดา กรรณสูต และ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล.

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ พร้อมด้วย ศาสตรัตน์ มัดดิน และ เดล แคโรลีน กลักแมน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ บอกเล่าถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯเยือนชวาอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2413 ซึ่งนับเป็นการเสด็จฯไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จากนั้นได้เสด็จฯเยือนชวาอีกสองครั้งในปี 2439 และปี 2444 ระหว่างการเสด็จฯเยือนชวา พระองค์ได้ทอดพระเนตรการเขียนผ้าบาติก อันเป็นหัตถศิลป์เลื่องชื่อของชวา และได้ทรงซื้อผ้าบาติกกลับมาเป็นจำนวนมาก รวมกับที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวายรวมทั้งสิ้นกว่า 300 ผืน ผ้าเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี มีการให้หมายเลขกำกับผ้าแต่ละผืน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผ้าแนบไว้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้นำผ้าบาติกมาจัดแสดงจำนวน 37 ผืน และจะมีการนำผ้าบาติกผืนอื่นๆ มาจัดแสดงให้ได้ชมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในโอกาสต่อไปด้วย

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯยังได้จัดทำ “ห้องกิจกรรมบาติก” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับนิทรรศการหลัก มีทั้งโซน “เล่าเรื่องเมืองเก่า” พาไปรู้จัก 7 เมืองในชวาที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯเยือน ตลอดจนย้อนรอยสถานที่ที่ทรงซื้อผ้าบาติกและมีผู้ทูลเกล้าฯถวายผ้าบาติก นอกจากนี้ ยังมีมุมกิจกรรมสาธิตการทำผ้าบาติก และเรียนรู้เทคนิคการนุ่งผ้าบาติกตามแบบชวา โดยจะเปิดให้เข้าชมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผ้าบาติกพิพิธภัณฑ์ผ้าจัดแสดงผ้าพระปิยมหาราชรัชกาลที่ 5

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้