คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

ทีโอที กับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Advertorial21 พ.ย. 2561 06:01 น.
SHARE

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที “ทีโอที ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ทีโอที ได้กำหนดทิศทางขององค์กรในการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานกว่า 60 ปี ทีโอที ที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ในการดำเนินการโครงการสำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีประสบการณ์การดำเนินงานโครงการระดับประเทศ และกำลังบุคลากรซึ่งมีทักษะความสามารถในการวางระบบและติดตั้งในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาโครงการฯ ประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม สำหรับปัจจุบันทีโอที ได้ดำเนินการโครงการสำคัญขนาดใหญ่ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่และเมือง ซึ่งจะเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมไร้รอยต่อ และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ดังนี้

โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ ทีโอที ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์จำนวน 24,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีระยะทางโครงข่ายฯยาวถึง 109,467 กิโลเมตร เพิ่มการเข้าถึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนถึง 443,756 จุด พร้อมกับได้จัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) โดย ทีโอที ได้ติดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก่อนแผนที่กำหนดเมื่อ 19 ธ.ค.2560 นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้รับความไว้วางใจจากระทรวงดีอี รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดอบรมการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ใช้ประโยชน์เชิงอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ

โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) หรือโครงการ USO ของสำนักงาน กสทช. เป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาล เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทุกคนได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท และพื้นที่ห่างไกลชายขอบ ซึ่งไม่มีระบบโทรคมนาคมเข้าถึงให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดย ทีโอที ชนะการประมูลในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 และกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 และจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) และการก่อสร้างอาคารศูนย์ USO Net จำนวน 391 แห่ง

โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock) เป็นโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การปรับปรุงโครงข่ายเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงการขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาล เพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine) ของ กระทรวงดีอี เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในรูปแบบดิจิทัลในอนาคต ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเกษตร ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับ อุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ในระยะยาว โดยกระทรวงดีอีได้มอบหมายให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โครงการพัฒนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน การพัฒนาโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 การพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบับ ระยะที่ 3 โครงการพัฒนารถไฟฟ้ารางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อโครงข่ายใยแก้วนำแสงและสื่อดาวเทียมในพื้นที่ชุมชน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน หรือศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบล และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน 

ดร.มนต์ชัย หนูสง “วันนี้นโยบายโครงการสำคัญของรัฐบาลเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมไร้รอยต่อ ซึ่งบางพื้นที่ห่างไกลใช้ระยะเวลาในการเดินทางและมีความยากลำบากตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 4 หากแต่เป็นภารกิจเพื่อประเทศและประชาชนที่ ทีโอที ได้ดำเนินการด้วยความความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นเกียรติภูมิของบริษัทและพนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อนำประเทศไทยสู่ประเทศดิจิทัลเต็มรูปแบบ สร้างฐานรากที่เข้มแข็งให้กับทุกภูมิภาค ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีโอทีมนต์ชัย หนูสงโทรคมนาคมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเน็ตประชารัฐ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED