เปิดระบบรับนักศึกษาใหม่ปี 61 พร้อมกางปฏิทินสอบ 5 รอบ มธ.ย้ำ 1 คน 1 สิทธิ์!

ข่าว

  เปิดระบบรับนักศึกษาใหม่ปี 61 พร้อมกางปฏิทินสอบ 5 รอบ มธ.ย้ำ 1 คน 1 สิทธิ์!

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 มิ.ย. 2560 17:56 น.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวระบบ "THAMMASAT ADMISSIONS 61" รับบุคคลเข้าศึกษาต่อรูปแบบใหม่ปีการศึกษา 2561 ใน 5 รอบ รวม 10,672 คน...

  เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการรับสมัคร ให้เป็นไปตามมติ ทปอ. โดยให้ใช้รูปแบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คือ แบ่งการสมัครเป็น 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การรับสมัครสำหรับผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ อาทิ ความสามารถพิเศษทางด้านละครเวที กีฬา นักเรียนโควตา โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนเครือข่าย ผ่านการยื่นแฟ้มสะสมผลงานหรือ Portfolio รอบที่ 2 การรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนักเรียนที่สมัครโครงการกระจายโอกาสฯ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม มธ. ยังคงให้โอกาสผู้สมัครโครงการนักศึกษาพิการ สามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ

  รอบที่ 3 การเปิดรับตรงร่วมกันทั่วประเทศสำหรับนักเรียนทั่วไป กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โครงการพิเศษอื่นๆ รอบที่ 4 เป็นการรับแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป และรอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ ทั้งนี้ ในรอบที่ 1, 2 และ 5 นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับ มธ. ส่วนรอบที่ 3 และ 4 นักเรียนยื่นสมัครกับ ทปอ. 

  ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา กล่าวถึงกำหนดการ รับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  รอบที่ 1 การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงกับ มธ. ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 ส่วนครั้งที่ 1/2 สามารถสมัครระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560- 8 มกราคม 2561 และ มธ. จะประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1/1 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รอบที่ 1/2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยผู้สมัครไม่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งมี 21 คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และ 3 โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้ปีละไม่เกิน 150 ทุน โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จัดสรรทุนการศึกษาจังหวัดละ 3 ทุน ผู้สมัครไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด และโครงการกีฬา ที่เปิดรับในรอบนี้

  รอบที่ 2 การรับสมัครโควตานักเรียนในพื้นที่ จ.ลำปาง และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา มี 5 คณะ/วิทยาลัย และ 6 โครงการกระจายโอกาสฯ นักเรียนสามารถสมัครโดยตรง กับ มธ. ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561 และ มธ. จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

  รอบที่ 3 เป็นการเปิดรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ รับสมัครโดย ทปอ. ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ โดยจะเปิดรับทุกคณะยกเว้นคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ clearing house วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ปฏิทินตามที่ ทปอ.กำหนด

  รอบที่ 4 เป็นการรับแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป รับสมัครโดย ทปอ. ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 โดยให้นักเรียนเลือก 4 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

  รอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงกับ มธ. ระหว่างวันที่ 6-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมี 20 คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับ ส่วนช่วงเวลาการประกาศผลจะประกาศให้ทราบต่อไป

  ***ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครในรอบนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ การเปิด/งดรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลง
  ***สำหรับการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อนำคะแนนมาใช้ในการสมัครคัดเลือก จะเปิดให้สมัครช่วงวันที่ 15 – 31 มกราคม 2561

  ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า การรับสมัครรูปแบบใหม่นี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน และที่สำคัญสามารถลดความเหลื่อมล้ำระหว่างนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและในเมืองได้ อันจะทำให้โอกาสทางการศึกษาได้กระจายไปยังผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ และมีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น  

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของการรับระบบใหม่ และเตรียมบุคลากรของแต่ละคณะในการให้ความรู้ข้อมูลการรับของคณะ เพื่อให้การรับสมัครโดยระบบกลางของมหาวิทยาลัยที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษาดูแลเป็นไปอย่างราบรื่น 

  อย่างไรก็ตาม การใช้รูปแบบการรับสมัครใหม่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องยกเลิกการสอบ TU STAR แต่สำหรับผู้ที่สอบไปแล้วนั้น สามารถใช้ยื่นสมัครได้เฉพาะปีการศึกษา 2561 ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เนื่องจากผู้สมัครสามารถเก็บคะแนน TU STAR ไว้ได้ 2 ปี ทั้งนี้ การรับสมัครในแต่ละรอบจะเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยต่อไป สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  นักศึกษามธ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครนักศึกษามธ. รับนักศึกษาใหม่

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 04:21 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์