ไลฟ์สไตล์
100 year

รอยพระบาท เพิ่มบุญ การงานดี มีสุข พ้นภัย

รัก-ยม
7 มี.ค. 2564 05:06 น.
SHARE

“รอยพระบาท”...กล่าวได้ว่าผู้ใดที่ได้ถวายกราบสักการะแล้วนั้น ก็เสมอเหมือนได้กราบสักการบูชารอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ว่าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามที หากแต่พุทธานุภาพพุทธศาสนคุณนั้นยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย

พระอาจารย์อารยะวังโส บันทึกไว้ว่า ด้วยอำนาจรอยพระบาทที่เกิดขึ้นจากการประทับรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงบนแผ่นศิลาหรือสถานที่ต่างๆ ตามคำทูลขออาราธนาของผู้มีศรัทธาหรืออำนาจรอยพระบาทที่เกิดจากกำลังอธิษฐานของพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์เพื่อปรารถนา

การได้สักการบูชาบนแผ่นศิลาหรือสถานที่นั้นๆ เพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา...

จนปรากฏรอยพระบาทแห่งธรรมขึ้นตามกำลังสัตยาธิษฐาน ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่สัตว์ผู้มีกำลังศรัทธา จะได้หยั่งจิตเข้าสู่ตถาคตโพธิสัทธา เพื่อนำไปสู่การประพฤติชอบ ความเพียรชอบตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

จึงสืบเนื่องการปฏิบัติถวายมหาสักการบูชารอยพระบาทในทุกสถานมาโดยตลอด ด้วยความเชื่อที่กล่าวไว้ว่า...“บุคคลใดมีใจบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ได้แสดงความเคารพด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธบาทและพระบรมธาตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณเหยียบประทับรอยครั้งเมื่อยังทรงมีพระชนม์อยู่ก็ดี หรือสำเร็จตามจิตอธิษฐานของพระสงฆ์สาวก...พุทธบริษัทผู้มีบารมีธรรมที่ตั้งกุศลจิตเจตนา เพื่อการถวายมหาสักการะแด่พระผู้มี พระภาคเจ้าและเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนที่จะได้มีโอกาสกระทำการสักการบูชา...ย่อมจะได้ผลานิสงส์อันยิ่งจนไม่อาจที่จะกำหนดนับได้”

และย่อมเข้าถึง “อวินิปาตบุคคล” คือบุคคลที่ไม่มีโอกาสได้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ มีแต่จะมุ่งตรงสู่พระนิพพาน...ด้วยการได้มีโอกาสกระทำมหาสักการบูชา ดุจดังพระสงฆ์สาวกผู้ทรงคุณได้กระทำแทบพระพุทธบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงนับเป็นวาสนาบารมีอันหาที่สุดมิได้ ที่มีโอกาสได้กระทำ

และ...ดุจดังได้เดินตามรอยพระพุทธบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในทุกบาทก้าว ย่อมให้พ้นจากภัยมารทั้งปวงได้อย่างแท้จริง

ด้วยเดชะแห่งผลานิสงส์ข้างต้นนี้ ย่อมนำไปสู่การได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู อุดหนุนให้ตั้งอยู่ทางสัมมาปฏิบัติ ประกอบด้วยความเจริญทั้ง...อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยศศักดิ์ จะเป็นที่เลื่องลือ เป็นผู้ฉลาดในธรรม แจ่มแจ้งไม่ขัดข้องในโลกอุปัทวะ ศัตรูทั้งหลายย่อมพินาศสูญสิ้นไป

...จักอุดมด้วยฤทธิ์เดชยิ่งนัก เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย หมู่เหล่าเทวดาย่อมรักษา

หากมั่นคงในตถาคตโพธิสัทธา จนน้อมโน้มไปสู่การประพฤติชอบ ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ย่อมเข้าถึงพระนิพพานในศาสนาของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันอย่างแน่นอน

รอยพระพุทธบาทจำลองสมัยสุโขทัย “วัดตระพังทอง” อ.เมือง จ.สุโขทัย จำหลักลวดลายเป็นลายมงคล 108 สลักบนศิลา ขนาดกว้าง 1.25 เมตร ยาว 2.09 เมตร หนา 22 เซนติเมตร... เป็นรอยพระบาทเบื้องขวา ที่ขอบมีดอกจันโดยรอบ 54 ดอก ภายในรอยพระบาทจำหลักเป็นลายชาดกต่างๆ

ราวปีพุทธศักราช 1902 บันทึกไว้ว่า “พระมหาธรรมราชาลิไท” ทรงให้จำลองมาจากประเทศศรีลังกา แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่เขาพระบาทใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศหรดี...ทางตะวันตกเฉียงใต้ตำบลเมืองเก่า

ต่อมาในปี 2471 พระโบราณวัตถาจารย์ (ทิม ยสทินฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย มีดำริให้อัญเชิญรอยพระพุทธบาทจากยอดเขาพระบาทใหญ่หรือเขาสุมนกูฏมาประดิษฐานไว้ที่เกาะกลางสระน้ำ สร้างเป็นอาคารมณฑปจัตุรมุขยกฐานสูง 2 เมตร ยอดเป็นลักษณะแบบเจดีย์ดอกบัวตูมครอบไว้ มีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท หรือที่เรียกกันว่า...“งานบุญเดือน 4” คือ...“วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4”

นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณะมณฑปอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่กรมศิลปากรได้เข้ามาทำการบูรณะขุด แต่งโบราณสถาน กระทั่งราวปี 2550 ได้ทำการบูรณะเพิ่มเติม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการจัดงาน “นมัสการรอยพระพุทธบาท” เป็นประจำทุกปี

คลื่นกระแสศรัทธาหลั่งไหล ความเชื่อ ศรัทธาที่มีต่อรอยพระพุทธบาทยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง คาถาบูชา...รอยพระพุทธบาท วัดตระพังทอง (ตั้งนะโม 3 จบ) วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง โย โลกะเสฎโฐ สะกะลัง กิเลสัง เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตังฯ ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร อัสฺมิง สุโขทะยะปุเร สุปะติฎฐิเตปิ โสวัณณะโสณฑิกะวิหาระวะเร ฐิตัญจะ ตังปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมานิฯ

ความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทในพระพุทธศาสนานั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม...กลุ่มหนึ่งเชื่อว่ารอยพระพุทธบาทนั้นมีทั้งรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับไว้ด้วยพระองค์เองและมีทั้งรอยพระพุทธบาทที่มนุษย์สร้างขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทในพระพุทธศาสนานั้น ในการศึกษาของ นายโสภณ จาเลิศ เรื่อง “การวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนา” ระบุว่ามี 2 กลุ่มเช่นเดียวกัน คือ...กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าผู้ที่สักการะกราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว จะไม่ตกไปสู่อบายภูมิ อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าการที่จะตกไปอยู่อบายภูมิหรือสุคติภูมินั้น ขึ้นอยู่กับวาระจิตสุดท้ายขณะเสียชีวิต...“ถ้าจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศล เมื่อจิตดับมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิ ดังนั้นผู้ที่สักการะกราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทอยู่เสมอ เมื่อใกล้เสียชีวิตอาจทำให้จิตระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลจึงไม่ตกไปสู่อบายภูมิ แต่ถ้าจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลก็มีโอกาสไปสู่อบายภูมิได้”

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวโยงไปถึงการบูชารอยพระพุทธบาทแล้วทำให้ตนเอง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยแคล้วคลาดอันตราย หน้าที่การงานมีความก้าวหน้า ฝนตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย

“ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

รัก-ยม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รอยพระบาทรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธเจ้าสักการะรอยพระพุทธบาทวัดตระพังทองเหนือฟ้าใต้บาดาลรัก-ยมอื่นๆ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 02:47 น.