สอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 64 ค่าสมัครสอบเท่าไร สอบวิชาอะไรบ้าง?

ข่าว

สอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 64 ค่าสมัครสอบเท่าไร สอบวิชาอะไรบ้าง?

ไทยรัฐออนไลน์

16 ก.พ. 2564 16:25 น.

บันทึก

TCAS 2564 เป็นรูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ที่เข้ามาทดแทนระบบเดิมที่เรียกว่า แอดมิชชัน โดยจะต้องสอบวัดความรู้วิชาต่างๆ ให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะแบ่งการรับสมัครออกเป็นรอบต่างๆ ตามปฏิทินกำหนดสอบ ผู้ที่สมัครสอบจึงต้องติดตามข่าวสารในแต่ละปีอย่างใกล้ชิด 

ทำความรู้จัก "TCAS" คืออะไร

TCAS คือ ระบบการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ย่อมาจากคำว่า Thai University Central Admission System เป็นระบบที่เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ออกแบบระบบโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกๆ ปี TCAS จะมีการคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 5 รอบ แต่สำหรับปี 2564 มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ลดเหลือ 4 รอบเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั่นเอง

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเตรียมตัวสมัคร TCAS

1. รู้จักตัวเอง : ต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไร สนใจอะไร และมีความถนัดด้านไหน เพื่อที่จะสามารถวางเป้าหมายชีวิตได้
2. รู้จักอาชีพ : หาข้อมูลว่าคณะที่ต้องการเรียน สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการทำหรือไม่
3. รู้จักวางแผน : วางแผนการสอบ เลือกรอบสมัครที่เหมาะสมกับตัวเอง ควรรู้ว่ารอบนั้นต้องใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง

ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลการรับสมัครของมหาวิทยาลัย ได้ที่ www.mytcas.com/search โดยจะมีรายละเอียดระบุไว้ว่า แต่ละมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครคณะไหน มีโควตาหรือเปล่า และผู้สมัครควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ประเภทคะแนนสอบ ที่ใช้สำหรับ TCAS 2564 พร้อมค่าสมัครสอบ ต้องจ่ายเท่าไร?

การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบประเภทต่างๆ มาใช้คิดคำนวณคะแนน ซึ่งอาจจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน ตามแต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับประเภทคะแนนสอบที่นักเรียน ชั้น ม.6 ควรมีเก็บไว้ มีดังนี้

1. GPAX
GPAX คือ เกรดเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา ตลอดการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ ม.4-ม.6 นั่นหมายความว่าเกรดเฉลี่ยสะสม จะถูกนำมาใช้คิดคำนวณเป็นคะแนนในการคัดเลือก TCAS แต่ละรอบด้วยนั่นเอง ซึ่งค่าน้ำหนักจะอยู่ที่ราว 10-20%
ค่าสมัครสอบ : ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นเกรดเฉลี่ยสะสมเดิมอยู่แล้ว

2. O-NET 
การสอบวัดความรู้ในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วย 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะเปิดสอบปีละ 1 ครั้ง และนำมาใช้คำนวณคะแนนสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย มีค่าน้ำหนักคิดเป็น 30%
ช่วงสอบ : วันที่ 27-28 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 27 เมษายน 2564
ค่าสมัครสอบ : ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. GAT/PAT
GAT ข้อสอบใช้วัดความถนัดทั่วไป
แต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของคะแนนที่ใช้ยื่น ตั้งแต่ 10-50% โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
- GAT ส่วนเชื่อมโยง ใช้ประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา
- GAT ส่วนภาษาอังกฤษ ใช้ประเมินความสามารถในการอ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ช่วงสอบ : วันที่ 20-23 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 23 เมษายน 2564
ค่าสมัครสอบ : 140 บาท

PAT ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ จะใช้วัดความรู้พื้นฐาน เพื่อใช้ประเมินศักยภาพของผู้เรียนในวิชาชีพต่างๆ ค่าน้ำหนักที่ใช้คิดคำนวณคะแนน ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่ 10-50% โดยวิชาสอบ มีทั้งหมด 7 วิชา ดังนี้
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบได้ 1 ภาษา)
- PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
- PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
- PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
- PAT 7.4 ภาษาจีน
- PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
- PAT 7.6 ภาษาบาลี
- PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
ช่วงสอบ : วันที่ 20-23 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 23 เมษายน 2564
ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 140 บาท

4. วิชาเฉพาะ
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบวิชาเฉพาะทาง เช่น การสอบ กสพท. สำหรับแพทย์, ทันตะ, สัตวแพทย์, เภสัช รวมถึงการสอบความถนัดวิชาเฉพาะทางศิลปะ วิชาเฉพาะทางดนตรี ฯลฯ โดยทางมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสมัคร จะเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งคะแนนจะมีอายุ 1 ปี
ช่วงสอบ : วันที่ 6-10 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบ : แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด
ค่าสมัครสอบ : แล้วแต่วิชาที่ใช้สอบ

5. 9 วิชาสามัญ
ข้อสอบกลาง ที่จะสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย จัดสอบโดย สทศ. โดยวิชาที่เปิดสอบ มีจำนวนทั้งหมด 9 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา แต่สามารถเลือกสอบได้สูงสุด 7 วิชา
ช่วงสอบ : วันที่ 3-4 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 29 เมษายน 2564
ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

6. วัดความสามารถทางภาษา
สอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ส่วนใหญ่การสอบทางภาษา มักใช้ยื่นเข้าคณะ-สาขา ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเกณฑ์คะแนนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย และสถาบันกำหนด เช่น การสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, BMAT, CU-TEP, SAT เป็นต้น
ช่วงสอบ : แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลสอบ : แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด
ค่าสมัครสอบ : ตั้งแต่ 500-7,500 บาท

TCAS 64 รูปแบบใหม่ และรายละเอียดการสมัครคัดเลือก

นักเรียนชั้น ม.6 ที่ประสงค์จะเข้าคัดเลือกในระบบ TCAS จะต้องลงทะเบียนใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนต้องสร้างบัญชี เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล และสมัครการสอบรอบต่างๆ รวมถึงนำคะแนนต่างๆ มาใช้คิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง สำหรับ TCAS 2564 ลดรอบการสมัครเหลือเพียง 4 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 : Portfolio
มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดการรับสมัครเอง โดยเน้นพิจารณาผลงาน และคุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้สมัคร 

รอบที่ 2 : โควตา
ใช้คะแนนสอบกลาง เช่น O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ในการยื่นสมัคร ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง โดยเน้นผู้สมัครในพื้นที่ และพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบที่ 3 : Admission 1 และ Admission 2
เป็นการเปิดรับสมัครพร้อมกัน แต่จะแยกเกณฑ์สำหรับการคัดเลือก ได้แก่
- Admission 1 : เน้นให้น้ำหนักคะแนนสอบในสัดส่วนที่มาก โดยจะใช้คำแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง
- Admission 2 : เน้นให้น้ำหนักคะแนนผลการเรียนในชั้นเรียน และการสอบเพิ่มเติม เช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT โดยใช้เกณฑ์กลางในการคัดเลือก 

รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ
รอบนี้จะเน้นเปิดรับผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กําหนดเกณฑ์คัดเลือก ได้อย่างเป็นอิสระ

ปฏิทิน TCAS 2564 กำหนดการรับสมัครของแต่ละรอบ

ปฏิทิน TCAS 2564 (ที่มาของภาพ : student.mytcas.com)
ปฏิทิน TCAS 2564 (ที่มาของภาพ : student.mytcas.com)

การเตรียมพร้อม วางแผน และติดตามปฏิทินกำหนดสอบ สำหรับการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS จะช่วยให้การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ขอให้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนโชคดีกับการสอบ TCAS 2564 

ที่มา : www.mytcas.com 

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

“น้องเทนนิส” อัดคลิปสรุปกติกาใหม่
01:05

“น้องเทนนิส” อัดคลิปสรุปกติกาใหม่

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:10 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์