ปี 64 ประกันสังคมเยียวยาลูกจ้างแค่ไหน ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องอ่าน!

ข่าว

ปี 64 ประกันสังคมเยียวยาลูกจ้างแค่ไหน ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องอ่าน!

ไทยรัฐออนไลน์

5 ม.ค. 2564 23:03 น.

บันทึก

ในปี 2564 ทั่วโลกเจอศึกหนักจากโรคระบาดทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ โควิดรอบ 2 ที่มาพร้อมกับการระบาดที่เร็วและพบผู้ติดเชื้อมากกว่ารอบแรก ทำให้ประกันสังคมต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเยียวยาลูกจ้างว่างงาน และลูกจ้างทั้งหมดในระบบ ให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ วันนี้ไทยรัฐออนไลน์รวบรวม 6 มาตรการเยียวยาที่ประกันสังคมช่วงโควิดเพื่อมอบให้กับลูกจ้างในระบบ มาให้คุณศึกษาได้ที่นี

6 ช่องทางเยียวยาจากประกันสังคม ช่วงโควิดรอบ 2

1. ประกันสังคมช่วยค่าเลี้ยงลูกเดือนละ 800 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เรียกว่า “เงินสงเคราะห์บุตร” เด็ก 1 คนจะได้รับตั้งแต่เดือนที่เกิด จนถึงอายุครบ 6 ปี ในจำนวนเดือนละ 600 บาท แต่เดือนมกราคม-เมษายน 64 จะได้รับ 800 บาท ผู้ประกันตน 1 คนต่อบุตรตามกฎหมายไม่เกิน 3 คน หากคุณมีลูกแล้วยังไม่ได้ยื่นขอรับเงิน ให้ติดต่อประกันสังคมใกล้บ้าน

ใครได้บ้าง : ลูกจ้างที่มีบุตรไม่เกิน 3 คน
มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 ม.ค. 2564
จำนวนเงินที่ได้รับต่อปี (รอบปีปฏิทิน) : 800 x 4 = 3,200 บาท (อัปเดต 5 ม.ค. 2564)

2. ประกันสังคมช่วยค่าคลอด 15,000 บาท

ลูกจ้างที่กำลังตั้งครรภ์ เมื่อคลอดในปี 2564 นี้จะได้รับค่าคลอดจากประกันสังคม 15,000 บาท ต่อครั้ง จากแต่เดิมที่ประกันสังคมจ่าย 13,000 บาท จะเพิ่มมาอีก 2,000 บาท

ในส่วนเงินสงเคราะห์การหยุดงาน จะได้ 50% ของเงินเดือน (ฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) เป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง จะได้เฉพาะผู้ประกันตนหญิงที่หยุดงานเท่านั้น ผู้ประกันตนชายเบิกส่วนนี้ไม่ได้

ใครได้บ้าง : ลูกจ้างเพศหญิงที่กำลังตั้งครรภ์, ลูกจ้างเพศชายที่มีภรรยาตั้งครรภ์
มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 ม.ค. 2564
จำนวนเงินที่ได้รับต่อปี (รอบปีปฏิทิน) : 15,000 บาท ต่อครั้ง

3. ประกันสังคมช่วยค่าฝากครรภ์ 1,500 บาท

ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์มีโอกาสเข้าถึงการฝากครรภ์ เพื่อให้เช็กและตรวจสอบความแข็งแรงของเด็กในครรภ์ ประกันสังคมจึงช่วยค่าฝากครรภ์เพิ่มอีก 500 บาท เป็น 1,500 บาท ตลอดอายุครรภ์ ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม พร้อมใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จยืนยันการฝากครรภ์แต่ละไตรมาส ดังนี้

1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท
2. อายุครรภ์ 12 - 20 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท
3. อายุครรภ์ 20 - 28 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท
4. อายุครรภ์ 28 - 32 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท
5. อายุครรภ์ 32 - 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท

ใครได้บ้าง : ลูกจ้างที่กำลังตั้งครรภ์
มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 ม.ค. 2564
จำนวนเงินที่ได้รับต่อปี (รอบปีปฏิทิน) : 1,500 บาท ต่อ 5 ครั้ง

4. ลดเงินสมทบ 3 เดือน ลูกจ้างที่ยังอยู่ในระบบ

ลูกจ้างที่ยังอยู่ในระบบประกันตน ทั้งมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือ 3% และมาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาท

ใครได้บ้าง : ลูกจ้างมาตรา 33 และ 39 ที่ยังอยู่ในระบบ
มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 ม.ค. 2564
จำนวนเงินที่ได้รับต่อปี (รอบปีปฏิทิน) : ลดเงินสมทบ ม.ค.-มี.ค. 64

5. ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ได้เพิ่มจาก 30% เป็น 50%

ตามปกติแล้วผู้ที่จะได้รับเงินกรณีว่างงาน จากประกันสังคม จะต้องเป็นผู้ที่ส่งสมทบมาเกิน 180 วัน จึงจะเกิดสิทธิ์ และได้รับเงินชดเชยว่างงาน 30% จากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ได้สูงสุด 90 วันต่อปี เท่านั้น วิธีคิด คือ 15,000 x 0.3 x 3 เดือน = 13,500 บาท

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ลาออกโดยสมัครใจ และว่างงานจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดก็จะไม่เข้าข่ายว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

แต่หากคุณว่างงานตั้งแต่ 19 ธ.ค. 63 เนื่องจากมีคำสั่งระบุให้กักตัวหรือคำสั่งปิดพื้นที่ ให้กรอกกรอกใบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/7) ส่งให้นายจ้าง ยื่นไปยังประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับเงินชดเชยว่างงาน 30% จากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ได้สูงสุด 90 วันต่อปี เท่านั้น วิธีคิด คือ 15,000 x 0.5 x 3 เดือน = 22,500 บาท

ใครได้บ้าง : ลูกจ้างมาตรา 33
มีผลบังคับใช้วันที่ : 19 ธ.ค. 2563 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ 4 ม.ค. 64
จำนวนเงินที่ได้รับต่อปี (รอบปีปฏิทิน) : สูงสุด 22,500 บาท (ลาออกเองได้ชดเชยสูงสุด 13,500 บาท)

6. ถูกเลิกจ้างประกันสังคมจ่ายเท่าไร

ในกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท แต่แตกต่างจากการว่างงาน ตรงที่ได้รับชดเชยต่อปีสูงสุด 180 วัน เพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชย ตามวิธีคิดดังนี้ 15,000 x 0.5 x 6 เดือน = 45,000 บาท

ใครได้บ้าง : ลูกจ้างมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้าง
มีผลบังคับใช้วันที่ : ยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมก่อนปี 64
จำนวนเงินที่ได้รับต่อปี (รอบปีปฏิทิน) : 45,000 บาท

เอกสารที่ใช้ติดต่อประกันสังคม กรณีว่างงาน ถูกเลิกจ้าง

  • แบบคำร้อง สปส. 2-01/7
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองการว่างงาน, ออกจากงาน จากที่ทำงาน เรียกว่า สปส.6-09
  • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หน้าแรกที่มองเห็นเลขบัญชี และชื่อผู้ประกันตน ของธนาคารต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคารธนชาต
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอื่นๆ รอติดตามจากประกันสังคม

ทั้งนี้ หากได้งานก่อน ก็จะคิดตามวันที่ถูกนำรายชื่อเข้าระบบประกันสังคมกับที่ทำงานใหม่ โดยคุณต้องรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ตรวจสอบที่ตั้งและเบอร์ติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านได้ที่นี่


ที่มา : sso.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

นาทีรวบ 2 พี่น้อง "คุ้มภัย" ก่อเหตุอุกฉกรรจ์ชิงทรัพย์ยิงเหยื่อดับ
01:59

นาทีรวบ 2 พี่น้อง "คุ้มภัย" ก่อเหตุอุกฉกรรจ์ชิงทรัพย์ยิงเหยื่อดับ

ApplicationMy Thairath

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 11:53 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์