บทแผ่เมตตา บทสวดมนต์แผ่เมตตา แบบเต็มและแบบย่อ พร้อมคำแปล

ข่าว

  บทแผ่เมตตา บทสวดมนต์แผ่เมตตา แบบเต็มและแบบย่อ พร้อมคำแปล

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ม.ค. 2564 15:47 น.

  บทแผ่เมตตา เป็นบทสวดมนต์ที่ช่วยให้จิตใจของผู้สวดสงบขึ้น เพื่อฝึกให้จิตใจมีความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สัตว์ หรือดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว การแผ่เมตตานั้นแบ่งออกเป็นการแผ่เมตตาให้ตนเอง และการแผ่เมตตาให้บุคคลอื่น วันนี้ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมบทสวดแผ่เมตตาเพื่อให้คุณได้นำไปใช้กับชีวิตประจำวัน

  บทสวดแผ่เมตตา คืออะไร

  บทสวดมนต์แผ่เมตตา มีไว้เพื่อตั้งจิตปรารถนาดีขอให้ผู้อื่นมีความสุข และอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยจิตใจบริสุทธิ์ บทสวดแผ่เมตตาใช้สวดหลังจากสวดมนต์ทำสมาธิ หรือการทำบุญต่างๆ เพื่อส่งต่อส่วนบุญให้แก่ผู้อื่น

  บทแผ่เมตตาทั่วไป

  สัพเพ สัตตา
  อะเวราโหนตุ
  อัพ๎ยาปัชฌาโหนตุ 
  อะนีฆาโหนตุ
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

  คำแปล
  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
  จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากโรคภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

  บทแผ่เมตตาใหญ่ หรือบทแผ่เมตตาก่อนนอน

  บทแผ่เมตตาใหญ่ หรือคาถามหาเมตตา เป็นบทสวดที่มีตำนานเล่าว่าเกิดจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้ขึ้นมาเอง ไม่ได้เกิดเหตุให้ทรงแสดงธรรมขึ้นมา และบทแผ่เมตตานี้ยาวกว่าบทแผ่เมตตาอื่นๆ จึงได้ชื่อว่า บทแผ่เมตตาใหญ่ เชื่อกันว่าจะได้ประโยชน์ 11 ประการ จากการสวดบทแผ่เมตตานี้ ได้แก่

  1. หลับสนิท
  2. ตื่นแล้วจิตใจแจ่มใส
  3. ไม่ฝันร้าย
  4. เป็นที่รักของคนอื่น
  5. เป็นที่รักของสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากมนุษย์
  6. เทวดาคุ้มครองรักษา
  7. อาวุธ ยาพิษ และไฟ มาทำร้ายไม่ได้
  8. เมื่อทำสมาธิแล้วจิตจะสงบเร็ว
  9. ใบหน้าผ่องใส
  10. เมื่อถึงเวลาตาย ก็ตายอย่างสงบไม่ทุรนทุราย
  11. แม้ยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูง ก็จะบังเกิดในพรหมโลก

  บทแผ่เมตตาใหญ่แบบย่อ

  เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
  เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อารา เมฯ ตัตตระ โข ภะคะวา
  ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ
  เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเส วิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ
  วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะฯ
  สุขัง สุปะติ
  สุขัง ปะฏิพุชฌะติ
  นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ
  มะนุสสานัง ปิโย โหติ
  อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ
  เทวะตา รักขันติ
  นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ
  ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ
  มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ
  อะสัมมุฬฬะโห กาลัง กะโรติ
  อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรหมมะโลกูปะโค โหติฯ เมตตายะภิกขะเว เจโตวิมุตติยา
  อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏิฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
  อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  กะตีหาการเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
  ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุติฯ
  สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  กะตะเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ เทวา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
  สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ ทักขะณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
  อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสายะ ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ

  บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

  อะหัง สุขิโต โหมิ
  อะหัง นิททุกโข โหมิ
  อะหัง อะเวโร โหมิ
  อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

  คำแปล
  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
  ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

  คำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องแบบย่อ

  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
  คำแปล
  ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด, ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุขๆ เถิด

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ฮาวอาร์ยู? ลุงตู่ VS. ม้าซาอุ ถามม้าสบายดีมั้ย คำตอบที่ได้… ม้างับมือ
  03:47

  ฮาวอาร์ยู? ลุงตู่ VS. ม้าซาอุ ถามม้าสบายดีมั้ย คำตอบที่ได้… ม้างับมือ

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บทแผ่เมตตาแผ่เมตตาบทสวดแผ่เมตตาบทสวดมนต์แผ่เมตตาบทแผ่เมตตาใหญ่บทแผ่เมตตาให้ตัวเองบทแผ่เมตตาก่อนนอน

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 18:48 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์