พระธาตุโชคดีศรีร้องกวาง เสริมโชค เสริมดี เฮงรับปี 64

ข่าว

  พระธาตุโชคดีศรีร้องกวาง เสริมโชค เสริมดี เฮงรับปี 64

  รัก-ยม

   3 ม.ค. 2564 05:01 น.

   “พระธาตุโชคดีศรีร้องกวาง” ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ “วัดร้องกวาง” วัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวร้องกวาง เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา ความเชื่อ...อย่างมากล้น

   กล่าวนะโม 3 จบ...อะหัง วันทามิ พุทธะ ธาตุโย อะหัง วันทามิ พุทธะสัพโส อะหัง จิตตัง เจตะสิกัง สุขัง โหมิ...หากอธิษฐานให้ผู้อื่นใช้คำว่า “โหตุ” แทน “โหมิ”

   ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธคุณทั้งมวลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   ขอให้ข้าพเจ้ามีความคิด จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก เป็นบุญกุศล มี...“ความสุข” และ “โชคดี”

   กระแสศรัทธาผู้คนในพื้นที่ คนนอกพื้นที่ที่มีโอกาสได้ไปเยือนแวะเวียนผ่านไปบอกตรงกันว่า หากได้ไปกราบสักการะไหว้ “พระธาตุโชคดีฯ” แล้วไซร้ ชีวิตจักโชคดี เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว ในวาระสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นนี้ หากได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะดียิ่ง

   ไหว้แล้วนอกจากเป็นสิริมงคลก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าจะบนบานศาลกล่าว ขอเรื่องอื่นๆให้เป็นไปตามหวังตั้งใจ โดยเฉพาะ...ผู้ที่หลงใหลกับการเสี่ยงโชค ลาภลอย เลขเด็ด...ก็มาขอกันได้

   ไม่แน่ว่า...“โชคดีรางวัลที่ 1” อาจเป็นของท่าน

   ได้มาร้องกวาง ได้มาเมืองแพร่...ห้ามพลาดเด็ดขาดที่จะมาขอพร “พระธาตุโชคดีฯ”

   O O O

   “วัดร้องกวาง” ตามประวัติความเป็นมานั้น ท่านหลวงพ่ออินต๊ะ อิปิน เป็นผู้ก่อตั้ง ภูมิลำเนาดั้งเดิมท่านอยู่บ้านกวางช้างมูบ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

   เมื่อครั้งสร้างวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้สร้าง “ช้าง” หล่อขึ้นมาในลักษณะ “หมอบ” จำนวน 1 เชือก...เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าท่านมาจากบ้านกวางช้างมูบ

   ช้างเชือกนี้ถูกทุบทิ้งไปเมื่อครั้งที่มีการรื้อวิหารหลังเก่า แต่เมื่อสร้างวิหารหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว แม่ปวน ตาเถิง ก็ได้ให้ช่างสร้างแทนขึ้นมาใหม่ไว้ที่เดิม นอกจากนี้ ที่บานประตูใหญ่ด้านวิหารทั้งสองบาน ยังได้แกะสลักรูปช้างหมอบไว้อีกด้วยเช่นกัน

   ถึงวันนี้...“ช้างมูบ” ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ยังพบเห็นได้...คาดกันอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าที่มีชื่อ “วัดร้องกวาง” นั้นอาจเป็นเพราะสถานที่ตั้งมีลำห้วยร้องกวางไหลผ่านตลอดแนวของวัด จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งในการตั้งชื่อ

   “พระธาตุสืบชะตาหลวง” รายรอบ “พระธาตุโชคดีศรีร้องกวาง” ยังมีคำไหว้พระธาตุตามวันเกิดให้ผู้แสวงหาศรัทธากับตัวเอง...อาทิ “พระธาตุวันเกิดอภิธัมมามหาปัฎฐาน วันเสาร์”

   “พระอภิธัมมามหาปัฎฐาน” สอนว่า “ธรรม” ...สภาวธรรมทั้งหลายของบุคคล ตัวตน เรา เขา เกิดขึ้นด้วยมีเหตุและปัจจัยสนับสนุนกัน จิตใจ (จิต-เจตสิก) ความคิด ความรู้สึกของบุคคล เป็นเหตุปัจจัยแห่งสภาวธรรมอารมณ์ มโนวิญญาณธาตุ ณ นาม รูป ขันธ์ 5 เกิดเป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม นำสุข ทุกข์มาให้

   ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมนี้...จิ เจ รุ นิ-นิพพานัง ปรมัง สุขขัง สาธุ

   “พระธาตุวันเกิดอภิธรรมมายมก วันศุกร์” ...พระอภิธัมมายมก (ยะมะกะ) สอนว่า พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม สภาวธรรมเป็นคู่ๆที่มีมูลรากเหง้า สภาวธรรมแก่กันและกัน จิตใจ ความคิด ความรู้สึก อินทรีย์...ร่างกาย อายตนะ ธาตุธรรม เครื่องรับรู้ เป็นมูลรากเหง้าของการจดจำ

   และเป็นมูลรากเหง้าของสภาวธรรมทั้งหลาย ตัณหา โลภะ อะโลภะ โทสะ อโทสะ โมหะ อโมหะ เป็นมูลรากเหง้าของอกุศลธรรม กุศลธรรม นำทุกข์ สุขมาให้

   ข้าพเจ้าของกราบไหว้พระธรรมนี้...จิ เจ รุ นิ-นิพพานัง ปรมัง สุขขัง สาธุ

   O O O

   “ชุธาตุ” หมายถึงเจดีย์หรือสถูปที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เพราะว่า คำว่า “ชุ” ตรงกับภาษาล้านนา ออกเสียงว่า “จุ” หมายถึง “บรรจุ” หรือทุกๆ เช่น จุวันจุยาม คือทุกๆวัน ทุกๆยาม หรือจุใส่หมายความว่าเอาพระสถูปเจดีย์องค์นี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชาวล้านนาเรียกสั้นๆว่า...“ชุธาตุ”

   ข้างต้นนี้บันทึกไว้ใน “คติความเชื่อชุธาตุของชาวล้านนา” สารนิพนธ์ ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี อาจารย์ประจำวิทยาเขตพะเยา บันทึกไว้ว่า...การที่พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแหนพระพุทธเจ้าหลังพุทธ ปรินิพพาน สิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้มีคติความเชื่อในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือ...

   สถูป เจดีย์ กู่ ธาตุ เป็นประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ คือ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า

   ผสมกับแนวคติความเชื่อของชาวพุทธล้านนาที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถูป เจดีย์ กู่ ธาตุเข้ากับราศีเกิด ล้านนาเรียกว่า “นามเปิ้ง” หมายถึงนามสัตว์ประจำปีเกิด

   “ทุกคนเกิดมามีนามปีเป็นของตนเองและคนเกิดในนามปีใดก็จะต้องไปนมัสการสถูป เจดีย์ กู่ หรือธาตุประจำปีเกิดของตนเอง ก็จะเกิดความสุขสวัสดี เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต”

   โดยคติความเชื่อดังกล่าวพบว่า เป็นกุศโลบายอันแยบยลของโบราณปราชญ์อาจารย์ที่ให้ชาวพุทธล้านนาได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พร้อมกับการทำนุบำรุงพระศาสนาสืบนานต่อไป

   สำหรับความเชื่อ...ศรัทธาในเรื่อง “ชุธาตุ” กับ “ปีเกิด” นั้น ต้องย้ำว่า...การได้ไปนมัสการพระธาตุ หรือเจดีย์ประจำปีเกิดของเราแล้วอย่างน้อยๆสักครั้งหนึ่งในชีวิต ตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา...“ถ้าได้ไปกราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งใดแล้ว ย่อมเกิดผลสำเร็จเป็นมงคลของชีวิต”

   “ความเชื่อ” และ “ศรัทธา”...ย่อมนำพามาด้วยความสุข ความสำเร็จไม่ช้าก็เร็ว ทว่า... สิ่งสำคัญก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้เคารพกราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนตลอดไป

   “ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

   รัก-ยม

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   รถชะลอให้คนข้ามพ้นทางม้าลาย แต่กระบะตามหลังรีบจัด บีบแตรไล่
   03:00

   รถชะลอให้คนข้ามพ้นทางม้าลาย แต่กระบะตามหลังรีบจัด บีบแตรไล่

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   เหนือฟ้าใต้บาดาลรัก-ยมพระธาตุโชคดีวัดร้องกวางพระธาตุโชคดีศรีร้องกวางช้างมูบความเชื่อ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 06:27 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์