เกณฑ์ทหารคืออะไร และใครได้รับข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ข่าว

เกณฑ์ทหารคืออะไร และใครได้รับข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

ไทยรัฐออนไลน์

24 ก.ค. 2563 13:47 น.

เกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของชายไทย ตามภาษาราชการเรียกว่า “การตรวจเลือกทหาร” ซึ่งก่อนคุณจะได้รับจดหมายไปที่บ้าน ควรทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก และการเกณฑ์ทหารเสียก่อน เพื่อที่จะสมัครคัดเลือก หรือรับการผ่อนผัน


เกณฑ์ทหารคืออะไร

ตามกฎหมาย พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายไทยต้องเข้ารับราชการทหารทุกคน โดยชายไทยทุกคนต้องเข้าใจหน้าที่การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดชายไทย ซึ่งคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

ใครบ้างที่ต้องเกณฑ์ทหาร

 • ผู้ที่เกิดโดยพ่อที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทย หรือที่ต่างประเทศ
 • ผู้ที่เกิดโดยมีมารดาสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติ
 • ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้แทนทางการทูต)
 • ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทย
 • ผู้ที่ได้คืนสัญชาติเป็นไทยตั้งแต่อายุครบ 17 ปี ย่าง 18 ปี ในวาระแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารในอำเภอที่กฎหมายกำหนด


เกณฑ์ทหารวันไหน

โดยปกติแล้วช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มๆ วัย 20 ปีบริบูรณ์ต้องมาจับใบดำใบแดง เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร แต่การเกณฑ์ทหาร 63 นี้ถูกเลื่อนมาในวันที่ 23 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 63 เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19


เกณฑ์ทหารอายุกี่ปี

แม้ว่าการเกณฑ์ทหารจะต้องทำตอนอายุ 20 ย่าง 21 ปี แต่ก่อนหน้านี้ต้องมีการลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกินก่อน ดังนี้

 • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ (ย่าง 18 ปี) ชายไทยแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารภายในปี พ.ศ. นั้น
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ (ย่าง 21 ปี) รับหมายเรียก เพื่อไปแสดงตนที่อำเภอท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน ใน พ.ศ. นั้น
 • เข้ารับการตรวจคัดเลือก (เกณฑ์ทหาร) ตามวันและเวลาที่กำหนดในหมายเรียก
 • เข้ารับการเรียกพลทหารกองหนุน เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามที่กำหนด


ขั้นตอนการเกณฑ์ทหาร

หนังสือหมายเรียก สด. 35 จะระบุวันและเวลาจัดการคัดเลือกเกณฑ์ทหารไว้ ดังนั้นผู้ที่ได้รับหนังสือเรียกในปี พ.ศ. นั้นจะต้องเดินทางไปสถานที่ที่กำหนด ตามขั้นตอนดังนี้

 • เดินทางไปยังสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกิน ในเวลา 07.00 น.
 • ประธานตรวจคัดเลือก จะชี้แจงรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจเลือกทหาร
 • สัสดีจะชี้แจงขั้นตอน รวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ
 • กรรมการเรียกชื่อเข้ารับการตรวจเลือก
 • แพทย์ตรวจร่างกาย
 • หากได้รับการคัดเลือก ด้วยการจับได้ใบแดง หรือสมัครเป็นทหารเอง สัสดีจะส่งตัวต่อให้นายอำเจอ หรือผู้อำนวยการเขต หรือปลัดอำเภอ ออกหมายนัดรับราชการทหารตามผลัดที่จับสลากได้


ข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น มีรายละเอียดดังนี้

 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการ
 • บุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ 
 • พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ชั้นเปรียญ นักบวชนิกายมหายาน
 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกรับราชการทหารในยามปกติ
 • สามเณร ภิกษุ นักบวชพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • นักบวชศาสนาอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้
 • บุคคลที่ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (เรียน รด.) ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม
 • ครู ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ให้
 • นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม


ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

กรณีชายไทยยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

หากคุณไม่สามารถเดินทางไปตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารได้ในวันและเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยกำลังศึกษา ผู้ปกครองสามารถดำเนินการแทนได้โดยจะได้ระยะเวลาผ่อนผันตามจำนวนปีที่ศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา โดยใช้เอกสารยื่นต่อสัสดีตามภูมิลำเนา ดังนี้

เอกสารการผ่อนผันเกณฑ์ทหารกรณีศึกษาอยู่

 • สด. 9 และ สด. 35
 • หนังสือรับรองการศึกษา หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องขอฉบับแปลเป็นภาษาไทย
 • หากศึกษาอยู่ต่างประเทศ ต้องขอหนังสือรับรองของสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่

กรณีติดราชการ

หากคุณอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานทางราชการตามที่กำหนดนี้ จะได้รับการผ่อนผันจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ได้แก่
ผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแบบปัจจุบันทันด่วน
ข้าราชการ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ ระหว่างที่มีสงคราม ในการดูแลควบคุมของกระทรวงกลาโหม
บุคคลที่กำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม

กรณีป่วย เกิดเหตุสุดวิสัย และอื่นๆ

กรณีที่ถึงวันที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร แล้วคุณไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ ในวันและเวลาที่กำหนดได้ ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ดำเนินการแจ้งกับสัสดี หรือคณะกรรมการคัดเลือกในวันคัดเลือกเกณฑ์ทหาร หากไม่ยื่นแจ้ง ถือว่ามีความผิด

หากไม่ได้ไปเกณฑ์ทหาร จะเป็นอะไรไหม

เมื่อไปรับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารในวันและเวลาที่กำหนด หรือยื่นผ่อนผัน ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จะได้รับเอกสารรับรองผลการตรวจคัดเลือก หากคุณไม่ได้อยู่เกณฑ์ทหารจนจบกระบวนการจะไม่ได้รับเอกสารนี้ นอกจากจะมีผลต่อการสมัครงานในอนาคตแล้ว ยังได้รับโทษปรับและจำคุกได้อีก

โทษของการไม่มาเกณฑ์ทหาร มีตั้งแต่โทษที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้ชำรุดเสียหาย จนถึงโทษที่เกี่ยวข้องกับการไม่มารายงานตัว อายุความของโทษหนีทหาร มีอายุความ 10 ปี เพราะฉะนั้นควรไปรายงานตัวหรือยื่นผ่อนผันตามความเหมาะสม

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหาร 63เกณฑ์ทหารอายุเท่าไหร่เกณฑ์ทหารวันไหนเกณฑ์ทหารตรวจร่างกายเกณฑ์ทหารกี่ปีจับใบดำใบแดง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 01:56 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์