ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประวัติความสำคัญ "วันอาสาฬหบูชา" กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2563

  ไทยรัฐออนไลน์5 ก.ค. 2563 06:00 น.
  SHARE

  วันอาสาฬหบูชา 2563 ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี

  ประวัติวันอาสาฬหบูชา

  ประวัติความสำคัญ "วันอาสาฬหบูชา" กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2563

  หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้ฟังปฐมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่ง โกณฑัญญะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า นับได้ว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่มีพระภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา

  ในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีพิธีกรรมในวันอาสาฬหบูชาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 ตามประกาศของสังฆมนตรี ที่ได้กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธ ออกประกาศในวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 นับตั้งแต่วันนั้นพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยก็กำหนดพิธีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

  ความสําคัญวันอาสาฬหบูชา

  • พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากการตรัสรู้ครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
  • ปัญจวัคคีย์ขอบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย จึงเกิดพิธีการบวชครั้งแรกโดยพระพุทธเจ้ากระทำให้ เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
  • เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศ “ศาสนาพุทธ”
  • จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

  หลักธรรมสําคัญวันอาสาฬหบูชา

  พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  ซึ่งมีอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ได้แก่

  1. ทุกข์ คือ ปัญหาที่ทำให้ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

  2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

  3. นิโรธ คือ การดับทุกข์

  4. มรรค คือ กระบวนการแก้ปัญหา มี 8 ข้อด้วยกัน เรียก อริยอัฏฐังคิกมัคค์ ได้แก่

  • 4.1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
  • 4.2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
  • 4.3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
  • 4.4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
  • 4.5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
  • 4.6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
  • 4.7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
  • 4.8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน


  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

  กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาแบ่งออกเป็นกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยพระภิกษุสงฆ์ในวัดก็เตรียมจัดกิจกรรมที่วัด รวมถึงแสดงพระธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตามที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ ส่วนชาวพุทธก็มีกิจกรรมดังนี้

  • ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า
  • ไปวัดรับศีล งดการทำบาปทั้งปวง
  • ถวายสังฆทาน หรือให้ทาน
  • ฟังธรรมเทศนา
  • เวียนเทียนรอบอุโบสถในเวลาเย็น

  เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

  การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถาน เพื่อแสดงความเคารพ โดยการเดินเวียนขวา 3 รอบ (เรียกว่า เวียนประทักษิณาวัตร” ซึ่งเป็นอิทธิพลที่รับมาจากอินเดีย เพื่อแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งใน 1 ปี จะมีพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญ 4 ครั้งเท่านั้น ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

  ขั้นตอนการเวียนเทียน มีดังนี้

  • เมื่อไปถึงวัดให้สักการะพระพุทธรูปองค์ประธานด้านในอุโบสถก่อน
  • เตรียมตัวเวียนเทียนด้วยการถือธูป เทียน และดอกไม้ ต่อแถวเรียงลำดับจาก พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
  • ถือธูปเทียน เวียนขวา 3 รอบ รอบที่ 1 สวดบทอิติปิโส, รอบที่ 2 สวดบทสวากขาโต และรอบที่ 3 สวดบทสุปะฏิปันโน

  การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธต้องสำรวมกาย วาจา และใจ อย่าลืมแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ และหากมีเด็กไปด้วยก็ต้องดูแล ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

  อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประวัติวันอาสาฬหบูชาความสําคัญวันอาสาฬหบูชากิจกรรมวันอาสาฬหบูชาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา 2563

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้