กีฬา
100 year

องค์กรไทยโด่งดังไกล “ซีพี ออลล์” คว้าที่ 1 ของโลก “บริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน (DJSI) 2019”

CP ALL22 พ.ย. 2562 16:02 น.
SHARE

ในทุกปี S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM จะประกาศผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ซึ่งมีบริษัทชั้นนำได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ โดยในปี 2019 นี้ องค์กรของไทยอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็น บริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry โดยได้คะแนนอันดับ 1 ของโลกในประเภทเดียวกัน นำความภาคภูมิใจมาให้ในฐานะองค์กรของคนไทย

บริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน ที่เป็นรูปธรรม

สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย การได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry คงไม่ได้เกิดขึ้นจากภาพที่ปรากฏเพียงระยะเวลาอันสั้น หากแต่เป็นผลลัพธ์ต่อเนื่องที่ดำเนินมาอย่างยาวนานอย่างเป็นรูปธรรม

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจประเภท Food & Staples Retailing Industry จนถึงการรักษาระดับกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งอาหาร ค้าปลีก และจัดจำหน่าย ซึ่งนับเป็นการดำเนินธุรกิจที่มองอย่างรอบด้าน เพื่อจับมือกันเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยที่ผ่านมายังมีการลงทุนด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการค้าปลีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอีกด้วย
 
“การลงทุนด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการค้าปลีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทำให้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนให้บริษัทตอบสนองต่อการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ และอาหารทางเลือกที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเกิดผลลัพธ์ที่ดี ทั้งนี้ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังหมายถึงการมองเห็นความสำคัญของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยในแง่ของผู้ค้าปลีกอาหาร เราแสดงความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ผ่านนโยบายการจัดซื้อที่มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น รวมถึงสร้างการเติบโตให้แก่ผู้ค้าปลีกในฐานะที่เป็นทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย”

ที่ 1 ที่เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง

ความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือมา คือ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยได้ดำเนินนโยบายนี้ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ในปี 2019 นี้ ซีพี ออลล์ ไม่เพียงได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2017-2019) เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นที่ 1 ในประเภท Food & Staples Retailing Industry ของกลุ่ม World Index โดยได้คะแนนรวมสูงสุดในหมวดนี้
 
สำหรับการเป็น บริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry นั้น จาก  ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ได้มีการพิจารณาการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในหมวดที่ ซีพี ออลล์ ได้รับคะแนนสูงเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้าน Materiality และ CRM ในมิติเศรษฐกิจ ด้าน Packaging และ Water Related Risk ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับด้าน Human Rights ด้าน Health & Nutrition และ Policy influence

นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญในด้าน Supply Chain Management ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามมุ่งมั่นของ ซีพี ออลล์ ในการพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความคาดหวังของคู่ค้าให้ครบทุกด้าน ผ่านการสื่อสาร อบรม และประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาให้คู่ค้าเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม รวมทั้ง ด้านมาตรการแรงงาน ซึ่งมาจากการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย
 
การได้รับยกย่องให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าความภาคภูมิใจ เพราะนับเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่านโยบายในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ได้สร้างคุณค่าให้สังคมจนได้รับการยอมรับในระดับโลก

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ซีพี ออลล์CP ALLบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจDow Jones Sustainability Indicesเซเว่น อีเลฟเว่น

ข่าวแนะนำ

Most Viewed