กีฬา
100 year

แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Advertorial14 พ.ย. 2562 12:10 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (พ.ศ.2562) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,246 คน ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

โดยปีนี้สถาบัน ได้มีการมอบเหรียญทองให้กับบัณฑิตจำนวน 35 ราย ซึ่งบัณฑิตที่ได้รับเหรียญทองเป็นผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 เป็นผู้ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างหลักสูตรสูงสุดในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันของแต่ละหลักสูตร และไม่เทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีจุดมุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ ซึ่งสถาบันมีความมุ่งนั่นที่จะให้นักศึกษา และบัณฑิตของ สจล. มีความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน เป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานได้จริง เชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทุกระดับการศึกษา กว่า 20,000 คน ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 10 คณะ/ 5 วิทยาลัย/ 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียน มีดังนี้

คณะ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์ 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. คณะการบริหารและจัดการ

9. คณะศิลปศาสตร์ 10. คณะแพทยศาสตร์

วิทยาลัย

1. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

2. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

3. วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา

4. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

5. วิทยาวิศวกรรมลัยสังคีต

วิทยาเขต

1. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

โรงเรียน

1. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2503 จากการลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกโทรคมนาคม นนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาได้เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจะมีอายุครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” เป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่ง ส่วนคำว่า “เจ้าคุณทหาร” ที่ปรากฏในชื่อสถาบันนั้น มีไว้เป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าท่านเจ้าคุณทหาร ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้เพื่อสร้างเป็นสถานศึกษา รวมทั้งพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2329-8000-99 เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/kmitlofficial 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.รับปริญญาพระราชทานปริญญาบัตรพระจอมเกล้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed